Bewoners van Haarlem Centrum zijn het zat. Al jaren hebben zij te kampen met de steeds toenemende overlast van busverkeer, met als gevolg ernstige verstoring van hun veiligheid, leefbaarheid en schade aan huizen. Met name de grote dubbeldekkers staan niet in verhouding tot de historische binnenstad van Haarlem en veroorzaken onveilige verkeerssituaties en overlast in de vorm van trillingen in huizen en geluidsoverlast. Daarnaast zorgen ook de veel zwaardere elektrische bussen voor trillingsoverlast, omdat het wegdek niet overal is berekend op een dergelijke belasting.

Bewoners eisen onmiddellijke actie van de gemeenteraad om hun belangen en stem serieus te nemen en zodoende haar inwoners en de historische waarde van onze geliefde stad te beschermen.

Impact op leefkwaliteit: Trillingen dragen niet alleen bij aan fysieke schade, maar hebben ook een directe invloed op de leefkwaliteit van de bewoners. Constante trillingsoverlast kan op lange termijn leiden tot gezondheidsproblemen zoals stress en slaapstoornissen.

Schade aan historische gebouwen: Zware voertuigen, zoals elektrische bussen en dubbeldekkers, veroorzaken aanzienlijke trillingen die schadelijk zijn voor de structuur van historische gebouwen. Veel van deze gebouwen en het huidige wegdek zijn niet ontworpen om deze verkeerstrillingen te weerstaan.

De voorgestelde verhoging van 800 naar 1600 bussen per dag over de Jansweg is onacceptabel en onhoudbaar voor de infrastructuur, veiligheid en leefbaarheid van het centraal stedelijk gebied. Bovendien rijst de vraag of zoveel bussen überhaupt nodig zijn gezien het feit dat het merendeel gedurende de dag vrijwel leeg het Stationsplein aan- en afrijdt.

Toename van verkeersongevallen: Zwaarder en sneller vervoer in smalle, historische straten verhoogt het risico op verkeersongevallen, waarbij voetgangers en fietsers het kwetsbaarst zijn en zich hierdoor vaak onveilig voelen.

Luchtvervuiling: Grotere, zwaardere voertuigen dragen bij aan de verhoging van luchtvervuiling, wat negatieve gezondheidseffecten heeft op bewoners, vooral kinderen, ouderen, en mensen met ademhalingsproblemen.

Tweerichtings busverkeer op de Jansweg is uiterst gevaarlijk voor voetgangers, fietsers en overig verkeer daar de straat te smal is om aan alle wensen van de gemeente te voldoen. Op de Rustenburgerlaan en andere straten is onmiddellijke verlaging van de maximum snelheid naar 30 km per uur essentieel om de veiligheid van de bewoners en met name kinderen, ook de kinderen van nabij liggende scholen, beter te kunnen borgen. Dubbeldekkers die met hoge snelheid nog even het groene stoplicht willen halen op een kruising waar klassen oversteken is aan de orde van de dag en daarmee is de verhouding tussen deze zware bussen en de omgeving volledig zoek.

De bewoners van Haarlem Centrum moedigen een verbetering van het openbaar vervoer aan, maar pleiten voor alternatieven die de leefbaarheid van de binnenstad en van onze buurt niet verstoren. Het nieuwe knooppunt Haarlem Nieuw Zuid biedt een uitstekend alternatief voor de toenemende vraag naar openbaar vervoer en is tevens een goede basis om busverkeer te laten uitwaaieren langs de randen van de stad in plaats van dwars door de binnenstad.

Bewoners roepen de gemeenteraad op hun belangen en die van de prachtige historische binnenstad serieus te nemen en te kiezen voor een duurzame en leefbare toekomst voor Haarlem Centrum.