De gemeente Haarlem heeft Actieplan Geluid 2020 (punt 5 op de agenda) ter inzage gelegd. Wij moeten helaas constateren dat met dit plan de eigen doelstelling van de gemeente niet zal worden bereikt. Daarnaast is meer bekend geworden over waar de fietsers straks hun fiets kunnen parkeren op het Houtplein.

Actieplan geluid

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om elke 5 jaar een actieplan geluid op te stellen dat aangeeft hoe de gemeente ernstige geluidhinder voorkomt en bestrijdt. Het Haarlemse plan heeft helaas niet veel om het lijf en is wat ons betreft te weinig ambitieus. Ook de geluidsbelastingkaart is niet erg gedetailleerd. Wij missen daarnaast een verwijzing naar recente publicaties over de effecten van geluidsoverlast. Zo wordt in een recente publicatie van het RIVM “Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) – Het doel heiligt de middelen” geconcludeerd dat blootstelling aan hoge geluidsbelasting leidt tot ernstige gezondheidsklachten zoals slaapverstoring en hartklachten en dit dient te worden aangepakt ook in stedelijk gebied. RTL nieuws schrijft hierover het volgende “Het RIVM concludeert dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn. Een miljoen Nederlanders hebben geluidsoverlast door auto’s, treinen, vliegtuigen en windmolens, en dat leidt tot ernstige gezondheidsklachten zoals slaapverstoring en hartklachten. Het wettelijk toegestane geluidsniveau moet omlaag, vindt het RIVM.” Niet alleen zorgt overschrijding van geluidsnormen voor gezondheidsschade, maar ook de woningbouwopgave komt in de knel (Bron: NOS). We moeten in Haarlem dan ook nu aan de slag: met het huidige plan gaan we het niet redden.

In bijlage 2 ‘technische toelichting op de geluidskaart’ is een overzicht van de belangrijkste wegen te zien, waarbij volgens de modellering bij de meeste wegen de geluidsbelasting in 2016 flink is afgenomen t.o.v. 2011. Vreemd is dat de situatie na 2016 hierin niet is meegenomen omdat o.a. door concessiewijzigingen de wegenbelasting flink veranderd is. Uit geluidsmetingen uitgevoerd in 2019 blijkt duidelijk dat de waarden op een aantal plekken te hoog is.

Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in decibel. Bij deze eenheid is sprake een logaritmische schaal. Een stijging op deze schaal is exponentieel. Dit betekent dat het verschil tussen 0 dB en 10 dB (zacht geritsel) weliswaar tien keer zo veel is, maar dat tussen 30 dB (gefluister) en 50 dB (‘normale’ conversatie) de geluidsintensiteit maal honderd vergroot is.

Verder blijft het hogere waarde beleid van toepassing, waarbij het college de mogelijkheid heeft om de wettelijke voorkeursgrenswaarde voor geluidbelasting van 63 dB in stedelijk gebied op te rekken tot een maximale waarde van 68 dB. Daar bovenop mag ook nog een aftrek op de berekende waarde van 5 dB worden toegepast. In praktijk wordt zo een gemiddelde geluidbelastingswaarde van maar liefst 73 dB mogelijk. Bij het toepassen van een hogere waardebesluit is het wettelijk verplicht de woning te voorzien van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte, echter het actieplan meldt dat hier in gevallen moeilijk / niet altijd aan voldaan kan worden.

Het actieplan geluid stelt letterlijk als doel “het voorkomen van ernstige hinder en slaapverstoring in nieuwe situaties en het bestrijden van ernstige geluidhinder en slaapverstoring in bestaande situaties.” In het actieplan wordt echter aangegeven dat vaak niet zal worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor stedelijk gebied en in bepaalde gevallen zelfs niet aan die van de opgerekte hogere waarde norm. Het plan is daarmee weinig ambitieus en gezien de recente inzichten van de impact van geluidshinder op de gezondheid roepen wij de gemeente op om stevigere maatregelen te nemen. Hopelijk wordt het Actieplan naar aanleiding van ingediende zienswijzen en/of door inbreng van gemeenteraadsleden aangepast. Informatie over het indienen van zienswijze vindt u hier: LINK.

Fietsparkeren Houtplein

Het College heeft een nota Fietsparkeren (punt 4) vastgesteld en deze opgenomen in het project herinrichting Houtplein. Financiering gebeurt vanuit het Actieplan fiets. Platform Bus-kruit heeft vaak bepleit dat in de eerdere plannen fiets parkeren niet was meegenomen en hier snel een oplossing voor moest komen. Deze ligt er nu. Er komt aan de noordkant van het plein t.h.v. het begin van het provinciekantoor een hellingbaan zoals bij het station naar de kelder van het provinciekantoor voor 442 fietsen. De fietsenstalling in de Tempeliersstraat Blauwe Tram met 176 plaatsen vervalt dan. Voorgesteld wordt om een parkeerverbod op het maaiveld in te voeren. Handhaving is een aandachtspunt. In de huidige situatie met de haltes op de Tempeliersstraat zijn de haltes omringd door grote hoeveelheden fietsen en wordt de doorgang op het voetpad regelmatig belemmerd. De handhaving hierop is op dit moment onvoldoende. Wij vragen ons daarnaast af hoe in de omringende straten hier rekening mee wordt gehouden, met name voor de direct aan de toekomstige halte grenzende Lorentzplein, Wijde Geldelozepad en Tempeliersstraat.