Connexxion heeft samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA) aan oplossingen gewerkt om de problemen met de te grote bussen in Haarlem aan te pakken. Waar eerder werd aangegeven dat aanpassingen in de concessie niet mogelijk zijn, hebben Connexxion en de VRA toch ruimte gevonden. Leidraad daarbij is: geen onnodige inzet van bussen waar geen vraag is en ontlasting van het drukke traject in het centrum. Wij zijn blij met de voorstellen die er nu liggen. Connexxion en VRA dragen zo echt bij aan een leefbaar en bereikbaar Haarlem.

De notitie was onderdeel van de vergaderstukken van het portefeuillehoudersoverleg verkeer en vervoer d.d. 6 juni 2019. De notitie stond een week na de vergadering helaas niet meer op de website. De Vervoerregio heeft aangegeven dat de notitie tijdelijk van hun website is gehaald, omdat zij nog een toelichting toevoegen voor de vergadering van de Regioraad op 9 juli. Wij konden wel de notitie op de site zetten, maar er komt dus nog een toelichting bij van de Vervoerregio. De notitie vindt u hier LINK.

Dubbeldekkers van lijn 346 alleen in de (ochtend)spits

Teneinde de overlast van de grote en vaak lege bussen voor omwonenden en ondernemers in de Haarlemse binnenstad te reduceren willen Connexxion en de Vervoerregio onder meer aanpassingen doen op lijn 346.

Hiertoe doen Connexxion en de Vervoerregio de volgende voorstellen in de nota ‘Verder in de ontwikkelingsconcessie-AML’:

  1. Met inzet van enkeldeks voertuigen wordt de inzet van dubbeldekkers op lijn 346 alleen beperkt tot de spitsuren. Uit de notitie is op te maken dat het om de ochtendspitsuren gaat.
  2. Een nieuwe 346-lijn vanuit Haarlem Noord richting Amsterdam Zuid ontlast het drukke traject in het centrum van Haarlem.
  3. Aanpassen van de lengte van de voertuigen op lijn 300; inzetten van 18 meter voertuigen in plaats van de 21 meter voertuigen.

Tot slot stelt Connexxion een aanpassing van een rekenmodel in de concessie voor om te vermijden dat onnodig grote bussen met veel lege plaatsen te laten rondrijden op momenten dat hier geen vraag naar is.

Het voorstel gaat verder dan de eerdere aanbevelingen van het onderzoek van Goudappel Coffeng. Immers, Connexxion en de Vervoerregio stellen voor om alleen nog met de dubbeldekker touringcars te rijden in de ochtendspits. Dat betekent ook dat deze lijn veel sneller kan worden geëlektrificeerd. Daarnaast zorgen de minder lange bussen voor veiligere situaties en minder overlast in het centrum van Haarlem.

De eerste enkeldeks voertuigen op lijn 346 zijn al door verscheidene mensen buiten de spits gesignaleerd in Haarlem. Dit betekent niet alleen minder geluids- en trillingsoverlast, ook meer bereikbaarheid. Doordat met normale bussen wordt gereden kunnen deze beter door de smalle straten van Haarlem rijden waardoor de dienstregeling beter realiseerbaar wordt en wordt bijgedragen aan het reduceren van de verkeershinder. Dus bussen rijden meer op tijd. Ook zal dit een grote winst zijn voor de verkeersveiligheid.

Eerste enkeldeks bussen al gesignaleerd.

Nieuwe lijnvoeringen beperken overlast en vergroten bereikbaarheid

Connexxion en de Vervoerregio willen de lijnvoering van lijn 346 aanpassen en aantakkingen maken naar Schalkwijk en Haarlem-Noord. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid van Schalkwijk. Dit was recent ook door de gemeenteraad van Haarlem voorgesteld. Bus-kruit vraagt daarnaast om op korte termijn een groot deel van de zware lijnen die nu nog door het hele centrum rijden niet verder te laten rijden dan het in de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 geplande Knooppunt Buitenrust. Daar is ook meer ruimte voor de grote behoefte aan een volwaardig ov knooppunt met grote en moderne fietsenstallingen.

Daarnaast wordt ook het voorstel gedaan om een nieuwe spitslijn in te zetten van Haarlem Noord rechtstreeks naar station Amsterdam Zuid zonder het drukke stadscentrum en station van Haarlem aan te doen. Connexxion en de Vervoerregio geven daarbij aan dat het in het centrum van Haarlem te druk is geworden. Bus-kruit vindt het een positief signaal dat de bezwaren vanuit bewoners en ondernemers gehoord worden en de partijen met concrete maatregelen komen. Tevens zal deze verbinding zorgen voor een grotere bereikbaarheid. Dit is dus een win-win situatie. De leefbaarheid wordt vergroot en tevens neemt de bereikbaarheid toe.

Onnodige intensivering van lijn 255.

In de nota wordt ook voorgesteld om de spitslijn 255 (Haarlem-Bijlmer Arena) te intensiveren. Bus-kruit heeft hier grote zorgen over. De route die deze lijn in Haarlem aflegt is al te zwaar belast, zoals Connexxion zelf ook aangeeft. Vaak staan de bussen in de file of rijden twee bussen van dezelfde lijn achter elkaar aan. De tweede bus rijdt in dat geval vaak met zeer weinig reizigers. Nog meer bussen inzetten resulteert in nog zwaardere busfiles en gaat dus in tegen het plan van Connexxion om juist meer deel van de oplossing zijn en minder de medeveroorzaker zijn van de overlast en fileproblematiek. Daarnaast zorgt dit voor nog verder verslechtering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Haarlem. Bovendien rijden ook lijn 300 en lijn 356 al naar Bijlmer Arena.

Nieuwe elektrische bussen ook inzetten in Haarlem.

Connexxion gaat ook meer nieuwe elektrische bussen inzetten. De planning is dat deze per 14 december 2020 in gebruik worden genomen. Bus-kruit pleit ervoor dat ook de dieselbussen in Haarlem versneld worden vervangen door elektrische exemplaren die vrijwel geen lawaai maken en geen uitstoot hebben langs de route. Connexxion heeft aan het begin van de concessie ambitieuze plannen neergelegd voor het inzetten van elektrische bussen en daarmee de concessie gewonnen. Belangrijk dat hier ook echt invulling aan wordt gegeven. Het zou goed zijn als Haarlem hier ook van gaat profiteren. De huidige dieselbussen zorgen voor te veel CO2 uitstoot. Een groot deel zelfs onnodig doordat nu nog met veel te grote voertuigen wordt rondgereden.