Vele Haarlemmers, bewoners en ondernemers, waren donderdag 14 maart jl. aanwezig bij de bespreking over de openbaar vervoer concessies in Haarlem in de Commissie Beheer. De zaal puilde uit. Velen gaven aan voor openbaar vervoer te zijn, maar dat de huidige keuze voor de gigantische dubbeldekker touringcars de leefbaarheid en veiligheid in de stad te veel aantast. Mede door uw aanwezigheid gaat de gemeente Haarlem nu aan de slag.

Naast verontruste bewoners hebben ook wij ingesproken. Het is van belang dat veiligheid, gezondheid en leefbaarheid ook moeten worden meegewogen naast bereikbaarheid. Aan het eind van dit nieuwsbericht treft u onze inspreektekst. Vele politieke partijen hebben duidelijk gemaakt dat er nu iets moet veranderen.  Er moet sprake zijn van een goede balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Het volledige verslag van de vergadering kunt u hier (LINK) teruglezen.

Standpunten van Haarlemse partijen

Hart voor Haarlem: geeft aan dat er in Haarlem geen plaats is voor deze hele grote XXL bussen. De straten zijn hier eenvoudigweg niet opgebouwd.  Het klimaat lijdt onder de uitstoot van de bussen, de leefbaarheid lijdt onder deze bussen en ook de veiligheid van voetgangers en fietsers is ernstig in het geding. Hier moet snel verandering in komen.

PvdA: op basis van persoonlijke ervaring geeft de heer Abassi aan dat de lijn 346 er vanaf het station er veel langer over doet om op Amsterdam Zuid te komen dan met de trein en metro. Daarnaast zit hij buiten de spits in een lege bus. Ook PvdA geeft aan dat de bussen te groot zijn voor Haarlem.

Trots Haarlem: wil dat snel de overlast wordt aangepakt. Het kan niet zo dat dat lege touringcars grote hoeveelheden onnodige CO2 uitstoten.

CU: deelt de zorgen over de lege bussen in daluren. CU ziet mogelijkheden met betrekking tot het voorstel om de gewone bussen die in de spits rijden op lijn 255 in te zetten in de daluren van lijn 346. Daarnaast pleit CU voor een nieuwe buslijn vanuit Schalkwijk. Tot slot pleiten zij voor een gesprek met de VU over de collegetijden.  In Nijmegen is door deze tijden aan te passen veel druk uit de spits gehaald.

GroenLinks: bereikbaarheid van Haarlem is belangrijk. Duidelijk is dat er veel onrust is over de bussen. Daar moet iets aan gebeuren. GroenLinks pleit voor normale bussen buiten de spits. Daarnaast pleiten zij voor een onderzoeken naar andere routes. Ook GroenLinks pleit daarnaast voor een directe busverbinding van Schalkwijk naar Amsterdam. Tot slot vragen ze om een fijnmaziger netwerk in Haarlem voor bussen te onderzoeken. Deelname van Haarlem in de Vervoerregio is van essentieel belang.

VVD: Kan zich in veel van de reacties herkennen en pleit ook voor een fijnmaziger ov netwerk.

D66: De voetganger en de fietsers staan op plaats één en twee in Haarlem. Daarna komt ov. Nu worden de voetgangers en de fietsers erg in de weg gezeten door het ov.  Om Haarlem invloed te laten hebben en de problemen aan te pakken, is het van belang dat Haarlem ‘op de kaart staat’. Dan gaat het zowel over hoe komen de buslijnen onze gemeente en stad binnen, als over het snel krijgen van elektrische bussen in onze stad. Haarlem is provinciehoofdstad. Ook D66 pleit voor een betere verbinding vanaf Spaarnwoude en Schalkwijk. D66 wil dat er nu vaart wordt gemaakt met de deelname van Haarlem aan de Vervoerregio. Belangrijk is om als Haarlem duidelijk te maken ‘ho, stop hier niet verder’! Soms is het materieel gewoon te groot om door de straten te kunnen.

CDA: is tegen de grote bussen die zeer onwenselijk zijn en ook tegen de bussen die leeg in de daluren rijden. Het CDA doet een dringende oproep om de routes aan te passen. De dubbeldekkers moeten minder gaan rijden, want deze worden niet elektrisch. Tevens de oproep dat de Vervoerregio Amsterdam het gesprek moet gaan voeren met bewoners, want ook de VRA staat in de maatschappij. Er kan niet alleen worden gesproken met grote organisaties.

Actiepartij: Belangrijk dat er naar bewoners wordt geluisterd en dat de wethouder druk op de ketel houdt  om te kijken wat er aan de overlast kan worden gedaan. Tevens is het van belang dat nu de grenzen zijn bereikt snel aan nieuwe oplossingen wordt gewerkt. Want met nog meer bussen er bij wordt het helemaal ondragelijk. De optie lightrail moet snel op tafel komen.

SP: Geeft aan dat we moeten stoppen met de te grote bussen. De SP vraagt om een informatienota over hoe we met alle goede ideeën aan de slag gaan. Er moet een totaal plan komen.

Reactie wethouder

Er is momenteel sprake van een spanningsveld tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Aan de ene kant willen we dat mensen in het ov stappen tegelijkertijd leidt te veel ov tot een te grote druk op de leefbaarheid in straten. Graag pakt hij deze complexe situatie in gezamenlijkheid aan. In onze stad zit heel veel kennis en die wil de wethouder benutten. Onder andere met ROVER en Bus-kruit wil hij hier gezamenlijk het overleg over voeren. Tevens wil hij hierover vaker het gesprek voeren met bewoners. De nota straalde uit dat er nu niets gebeurd. Dat was niet het juiste signaal. De gemeente is namelijk wel aan de slag. De impact van de bussen gaat onze leefbaarheid aan. Dit gaat onze stad aan en wij zitten helaas nu niet aan tafel bij de Vervoerregio die daar over gaat. Van belang is om de urgentie aan te tonen. Hij maakt zich daar hard voor. Ook de wethouder wil niet dat er lege grote bussen door te stad rijden. In de spits kunnen ze wel hun nut bewijzen. Daarbij moet dan wel iets worden gedaan aan het geluid, de trillingen en de rijstijl.  De trillingen kan de gemeente direct zelf op pakken. Dit gaat ook gebeuren.

De wethouder wil daarnaast kijken naar het spreiden van lijnen over de stad en de mogelijkheid om bijvoorbeeld de gewone bussen van lijn 255 in te zetten op lijn 346 buiten de spits.

Voor Haarlem is het van belang dat wanneer we kijken naar het bouwen van woningen ook direct kijken naar het mobiliteitsvraagstuk. Dan is het van belang om ook te kijken naar belangrijke haltes buiten het centrum.

Haarlem werkt op dit moment aan een mobiliteitsstudie voor de stad.  Wat is de opgave en hoe moet deze worden opgepakt ? Er wordt gewerkt aan een heldere visie/kernboodschap zodat duidelijk wordt wat we als Haarlem willen. Het is daarbij van belang om samen te werken met de regio. Als Haarlem waren we in het verleden misschien onvoldoende zichtbaar. Die tijd is voorbij.  Voor de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio en de rijksoverheid moet duidelijk zijn welke grote opgave wij hier hebben. Daar hebben wij hen bij nodig.

De volgende toezeggingen zijn gedaan door de wethouder :

 • de evaluatie van de concessie wordt benut om te pleiten voor wijzigingen.
 • inzet is buiten de spits de dubbeldekkers weg en gewone bussen inzetten ;
 • de wethouder gaat zich hard maken voor deelname van Haarlem aan de Vervoerregio Amsterdam ;
  “wij willen aan tafel, want dit gaat ons aan. Dit gaat onze leefbaarheid aan. Dit gaat onze stad aan en wij zitten niet eens aan tafel.”
 • in april gaat de wethouder in gesprek met Connexxion over de problematiek en de schade aan de stad;
 • de overlast van trillingen wordt opgepakt;
 • met bewoners en ondernemers wordt vaker het gesprek gevoerd;
 • met Rover en Bus-kruit wordt in gezamenlijkheid besproken hoe deze complexe situatie aan te pakken;
 • een krachtig signaal afgeven opdat Haarlem in de regio weer ‘op de kaart komt’ en de problematiek wordt aangepakt;
 • er komt dit jaar een (regionale) visie op de bereikbaarheidsopgave van Haarlem. Duidelijk moet zijn wat de grote problematiek is van Haarlem, hoe Haarlem onderdeel is van de regio en welke oplossingen nodig zijn. Deze boodschap wordt ingebracht bij de regio en de rijksoverheid. Lightrail wordt hierin meegenomen;
 • er wordt gekeken naar spreiding van lijnen;
 • met de VU wordt het gesprek aangegaan over mogelijk andere lestijden om de druk in de spits te verminderen.

Inspreektekst Platform Buskruit

“Wij zijn voor een bereikbaar en een leefbaar Haarlem. Uit het nieuwsbericht Noord-Holland Kiest, blijkt dat veel politieke partijen, collega’s van u, de inzet van dubbeldekkers ook problematisch vinden en dat er naar oplossingen moet worden gezocht. Gezondheid, veiligheid en leefbaarheid moeten worden, ook worden meegewogen samen met bereikbaarheid.  Vele andere steden zijn u inmiddels voorgegaan in het verhogen van de leefbaarheid door het weren van dubbeldeks touringcars in de binnenstad. Bijvoorbeeld Amsterdam, Maastricht, Dordrecht, Delft, Hoorn. En ook bij deze touringcars is het argument gewoon teveel, te groot, te onveilig, teveel uitstoot. Op de lijn Groningen-Emmen, waar ook zo’n dubbeldekker rijdt, rijdt hij voornamelijk in de spits.

Op de lijn Groningen-Emmen, waar ook zo’n dubbeldekker rijdt, rijdt hij voornamelijk in de spits. Ook in openbaar vervoerkringen, als je de vaktijdschriften volgt, zie je een steeds sterkere tendens waar het gaat over leefbaarheid en gezondheid dat die terrein winnen ten opzichte van alleen maar pur sang bereikbaarheid.

En een recent rapport, heel vervelend, vorig jaar november van TNO, daaruit blijkt dat euro6 bussen naast hun CO2 uitstoot bij het rijden in stedelijk gebied, veel optrekken, afremmen, een verhoogde uitstoot geven aan stikstof. En het laten rondrijden van al die lege bussen hier in Haarlem draagt dus bij aan een negatieve klimaatverandering. Nou, daar kunnen we toch niet voor zijn in Haarlem?

Uit onderzoek en vele contacten met andere gemeenten, provincies is ons gebleken dat vervoersconcessies gewoon aanpasbaar zijn in tegenstelling tot wat vaak wordt aangegeven. Ook uit het vorig jaar gedane evaluatie door Goudappel Coffeng en door het dagelijks bestuur van de vervoersconcessie blijkt dat er allerlei aanpassingen mogelijk zijn in routes, frequenties en halteplaatsen. En zelfs, ik wil hem toch maar een keer herhalen, de concessiedirecteur Bavelaar van Connexxion die zei in november 2017 al in Openbaar Vervoer Magazine: mochten de dubbeldekkers minder geschikt zijn, dan bouwen we ze toch gewoon om tot touringcars voor Connexxion Tours.

Momenteel is de nieuwe evaluatie van de concessie volop aan de gang in Amsterdam en juist nu is er een formeel moment om onze problematiek daar te bespreken. Wij begrijpen dat deze oplossingen niet van de ene op de dag kunnen worden gerealiseerd, maar nu lijkt het uit de nota alsof de situatie ongewijzigd blijft, dit terwijl aanpassingen hoognodig zijn en mogelijk zijn. En we hopen dat met de nieuwe wethouder op dit dossier een nieuwe start kan worden gemaakt. Tot slot, het is aan u vanavond. Vanavond spreekt u voor de eerste maal echt met elkaar over de problematiek van de dubbeldekkers en hoe deze op te lossen. Wij hopen dat ook u zich wil inzetten voor duurzaamheid en leefbaarheid en wij roepen u daarom op om te kiezen voor oplossingen als de dubbeldekkers alleen in de spits en ook alleen maar 30 kilometer en daarnaast op een wat middellange termijn het openbaar vervoerknooppunt Buitenrust en Lightrail-verbindingen naar Amsterdam Zuid te realiseren.

Daarmee biedt u bezorgde bewoners, ondernemers, wijkraden en andere partijen een aantrekkelijk toekomstperspectief. Zo werken we aan een leefbaar en bereikbaar Haarlem en daar draagt Bus-kruit graag aan bij.”