De wijze waarop het onderhandelaarsakkoord van de gemeente Haarlem werd gepresenteerd belooft veel goeds voor Haarlem:

`De onderhandelaars zijn er uit! Na een periode van gesprekken, zowel tussen de beoogde coalitiepartners als met bewoners en partners in de stad, ligt er een akkoord dat de onderhandelaars van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA enthousiast voorleggen aan hun achterban. Met dit akkoord gaat veel aandacht uit naar verduurzaming en toekomstbestendigheid en krijgt Haarlem ook als sociale en ongedeelde stad een flinke impuls.`

De woorden verduurzaming en toekomstbestendigheid bieden hoop voor de bewoners, bezoekers en ondernemers die nu overlast ervaren van de te grote bussen die zich door de binnenstad persen. Wij hebben het akkoord doorgenomen om te kijken welke maatregelen de coalitie wil gaan nemen die de busoverlast kunnen gaan verminderen.

  1. Het veelvuldige gebruik van de woorden: duurzaamheid en toekomstbestendig vragen om een andere invulling van het huidige OV in Haarlem.
  2. De structuurvisie openbare ruimte met daarin (H)OV knooppunt buitenrust wordt genoemd. Wanneer deze wordt gerealiseerd hoeven niet alle te grote bussen meer helemaal naar het station.
  3. De meeste concrete maatregel, 30 km zone als uitgangspunt, zien wij graag op de busroutes worden ingevoerd.
  4. De aanpak van busproblematiek, busfiles en overlast, wordt niet expliciet genoemd. Dit vinden wij een gemiste kans.

Nadere analyse coalitieakkoord Haarlem

In de tekst op pagina 3 kunnen wij ons goed vinden.

We maken Haarlem toekomstbestendig en laten de stad goed achter voor volgende generaties. Duurzaamheid is daarvoor zo belangrijk, dat het moet zijn verankerd in het doen en laten van de gemeente.

De huidige invulling van het openbaar vervoer in Haarlem is namelijk niet duurzaam. Grote XXL bussen rijden leeg door onze straten, wat zorgt voor verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, trillingsoverlast en slechte luchtkwaliteit.

Haarlem wordt minder versteend. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte. Een gezonde en toekomstbestendige stad is een stad met veel groen en water. Bomen, parken en water dragen bij aan een mooie stad en zorgen voor een schonere lucht, brengen verkoeling en helpen om de overlast van extreem weer (regen, hitte) op te vangen. En groen en water versterken de natuur, ecologie en biodiversiteit van de stad. Haarlemmers hechten aan het groen in hun omgeving. … Waar de openbare ruimte onnodig is versteend of geasfalteerd, komen wij met groene alternatieven.”

Na het lezen van de tekst op pagina 9 vragen wij ons af of het groen dat nu te lijden heeft onder de te grote bussen (veel bomen zijn beschadigd) leidt tot aanpassing van de busroutes. Bus 346 is namelijk te hoog waardoor deze bomen beschadigd. Keren bij het Van der Valk hotel dus. Daarnaast is de vraag of het groen dat op sommige plekken is verwijderd voor asfalt terug komt.

Op pagina 11 komen we aan bij het hoofdstuk bereikbaarheid en mobiliteit. Hier hoopten wij op een verwijzing naar de busproblematiek. Tot onze verbazing wordt hier helemaal niet over gesproken. Mogelijk dat de leden van de politieke partijen hier nog verandering in brengen. Er wordt verwezen naar de structuurvisie openbare ruimte waarin (H)OV knooppunt buitenrust (bij het Van der Valk hotel) is opgenomen.

In 2017 heeft de raad de Structuurvisie openbare ruimte vastgesteld. Daarmee zijn belangrijke keuzen gemaakt om Haarlem groen en bereikbaar te houden. Daarbij wordt van ‘binnen naar buiten’ gewerkt. Samen met de raad bepalen we de uitvoering voor de komende decennia en stellen daar financiële middelen voor beschikbaar.”

Wij hopen van harte dat hier snel actie op wordt ondernomen zodat de leefbaarheid van de binnenstad wordt hersteld. Dit is namelijk niet alleen goed voor de bewoners, maar ook voor de ondernemers. Immers de grote hoeveelheid te grote bussen maakt van Haarlem niet een stad waar je overal gezellig als bewoner, bezoeker of toerist door heen kan wandelen en fietsen.

We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer. Samen met de provincie en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam maken we werk van beter en schoner openbaar vervoer (elektrische bussen, en in de toekomst mogelijk lightrail en/of tram), met meer directe verbindingen naar bijvoorbeeld Amsterdam-Zuid, Schiphol en Utrecht. We pakken de lobby om regionale knelpunten op te lossen serieus op en stellen hiervoor extra geld beschikbaar.

In de woonstraten van de stad is 30 kilometer per uur het uitgangspunt.

De regionale knelpunten waarnaar wordt verwezen hebben naar onze inschatting geen betrekking tot de busfiles in de Haarlemse binnenstad. Het zou goed zijn als de nieuwe coalitie dit wel zo ziet. Daarnaast zijn wij erg blij met de zin dat de snelheid in de straten naar 30 km/uur gaat. Veel straten waar de bussen door heen rijden zijn woonstraten, omdat de gebouwen die in de straten staan grotendeels woningen zijn. Het invoeren van een 30 km zone is een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid. De bussen racen dan niet meer door de straten. Daarnaast zorgt dit ook voor minder trillingen en geluidsoverlast.

Al met al biedt het coalitieakkoord aardig wat zaken die ons hoopvol stemmen. Echter het roept nog wel veel vragen op en de vraag is of concrete maatregelen ook op de busroutes en bussen van invloed gaan zijn.