Met het oog op de aankomende verkiezingen zijn in twee eerdere nieuwsberichten de partijprogramma’s doorgenomen. Om een nog scherper overzicht te maken van de politieke standpunten in zake de balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid van de verschillende Haarlemse partijen zijn alle politieke partijen een aantal vragen voorgelegd. Onderstaand overzicht maakt inzichtelijk welke partijen zich de komende periode gaan hardmaken voor een betere balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.

1. Is uw partij ihkv de leefbaarheid en veiligheid vóór het realiseren van 30 km/u op de (H)OV-busroutes in het centraal stedelijk gebied?

Ja

 • GroenLinks: GroenLinks Haarlem is vóór het invoeren van 30 km/u in het centraal stedelijk gebied, ook voor (H)OV-lijnen. De snelheid die de (H)OV op het traject moet halen om aan de eisen van de  concessiehouder te voldoen, kunnen ook behaald worden door de bus door te laten rijden (dat beperkt ook uitstoot en fijnstof). Dat betekent dat verkeerslichten door de HOV gestuurd worden, zodat de bus eerder groen licht heeft. In woonwijken kiezen we voor woonerf-snelheden van 15 km/u.
 • Actiepartij: Ja daar is Actiepartij als mede-indiener van het initiatiefvoorstel voorstander van. We vinden het voorbeeld van de Breestraat in Leiden aansprekend om ook in het centrum van Haarlem de snelheid van bussen terug te brengen tot 30km/u.
 • PvdA: Ja, de PvdA is voor het invoeren van 30km/u zones, ook voor bussen. Zie voor meer informatie ons Verkiezingsprogramma
 • CDA: Ja, in dat kader zijn we zeker voor het realiseren van 30/KM. Echter het blijkt erg lastig om de concessiehouders hierin mee te krijgen. Met name de Gedempte Oude Gracht is één van de straten waar onze aandacht op is gevestigd en die we beslist max. 30km/u willen laten worden.
 • 50PLUS: 50PLUS is ihkv leefbaarheid en veiligheid vóór het realiseren van 30 km/u op de (H) OV busroutes in het centrum van Haarlem. Voldoende brede vrijliggende fietspaden op de route is een utopie. Ruimtegebrek en de kosten van realisering zijn de belangrijkste argumenten, ook moet er geen stagnatie optreden van al het doorgaande auto- en busverkeer.
  Cameratoezicht met snelheidsmeting die de (lege) hardrijdende bussen kunnen controleren zodat met de directies van Connexxion en Arriva de overtreders aangesproken en eventueel beboet kunnen worden.
 • Heel Haarlem Groen: Ja daar zijn wij voor. Lijst 14 ‘Heel Haarlem Groen’ wil de maximale snelheid in de hele stad naar 30 km per uur. Onderzocht moet worden of stoplichten dan uitgeschakeld kunnen worden.

Mogelijk

 • D66: D66 heeft hier in verleden voor gepleit ten aanzien voor de Gedempte Oude Gracht en zal dit blijven doen. Generiek zijn wij voorstander van 30 km/u in heel de bebouwde kom. Voor H(OV)-busroutes zal wel per situatie een afweging gemaakt moeten worden met input van alle belanghebbenden.

Nee

 • BVNL: Nee. Bij hoogwaardig openbaar vervoer hoort ook dat je redelijk snel op de plaats van bestemming bent.

Zo nee, hoe gaat u de veiligheid van voetgangers en fietsers waarborgen bij gebrek aan voldoende brede vrijliggende fietspaden op de routes?

 • Heel Haarlem Groen: Mocht het 30 km/u plan geen doorgang vinden zal er met name strenger gehandhaafd moeten worden op de fetspaden waar snelle scooters geweerd moeten worden. Dan zullen wij ook pleiten voor verbreding van fetspaden waar mogelijk.
 • BVNL is voor vrijliggende fietspaden en daar waar er problemen met de veiligheid zijn moet het worden aangepakt.

Zo nee, hoe gaat u de leefbaarheid verbeteren van de omwonenden die last hebben aan een overvloed aan (lege) hard rijdende bussen?

 • Heel Haarlem Groen: Die leefbaarheid valt zonder 30km/u regeling niet te verbeteren. Hoogstens kan de aanplant van meer bomen een enigszins geluidsdempende werking hebben in de zomer. Lijst 14 zal er wel op toezien dat bij nieuwe concessieverleningen van de VRA, de grote dubbeldekkers en gelede bussen niet meer door het centrum gaan rijden
 • BVNL: Leefbaarheid van omwonenden kan ook verbeterd worden door andere technische ingrepen, zoals bestrating die minder trilt en bussen die minder lawaai maken.

2. Is uw partij i.h.k.v. de leefbaarheid en veiligheid vóór het afschaffen van het gebruik van dubbeldeks lijnbussen in het centraal stedelijk gebied?

Ja

 • Actiepartij: Dubbeldekkersbussen zijn volstrekt ongeschikt voor OV diensten. Wat ons betreft mogen ze zo snel mogelijk verdwijnen. We zijn niet voor het maken van een overstap halte bij de Buitenrustbrug omdat daarmee het aantal bussen dat door de stad gaat rijden alleen maar toeneemt. Liever zien we dat een belangrijk deel van de bussen via de oostzijde van de stad wordt geleid. En dat er directe verbindingen vanaf het centrum van Schalkwijk komen naar bv Amsterdam Zuid en Haarlem Spaarnwoude zodat er minder bussen door het centrum hoeven te rijden. De bussen zitten nu in de spits vaak al vol zodat de mensen uit de andere wijken er niet meer bij passen. Ook vinden we dat er gewerkt moet worden aan het vertrammen van lijnen. Want het is volstrekt helder dat het huidige busvervoer niet verder kan groeien. De frequenties kunnen niet omhoog en de voertuigen kunnen niet groter.
 • CDA: Ja, daar kunnen we kort over zijn.
 • PvdA: Ja. Wanneer het mogelijk is om binnen de kaders van de huidige concessie wijzigingen aan te brengen dan willen wij dat de dubbeldekkers niet meer worden toegestaan. Daarnaast moeten de dubbeldekkers in de volgende concessies worden verboden. Hierop dringen we aan bij de Vervoerregio.
 • 50PLUS is ihkv leefbaarheid en veiligheid vóór het afschaffen van het gebruik van dubbeldeks lijnbussen binnen de stadsgrenzen van Haarlem.
 • Heel Haarlem Groen: Ja, wij zijn voor het afschaffen van dubbeldeks lijnbussen in het centrum. LIjst 14 ‘Heel Haarlem Groen’ wil de dubbeldeks lijnbussen zo spoedig mogelijk vervangen door fossiel vrije lage bussen.

Deels

 • GroenLinks: dubbeldeksbussen buiten de spits zouden we graag vervangen voor enkeldeksbussen, maar dat moet niet betekenen dat de bussen veel meer vervoersbewegingen moeten gaan maken om de bus om te ruilen in de Waarderpolder. Zolang dat niet eenvoudig te regelen is, zijn wij vóór het handhaven van de dubbeldeksbussen. GroenLinks Haarlem vindt het belangrijk dat iedereen altijd gebruik kan maken van het OV en daarom geen eigen auto meer nodig heeft. Dat betekent dat belangrijke lijnen zoals de lijnen naar Amsterdam genoeg plek moeten hebben om iedereen, die dat wil, mee te nemen. Natuurlijk moet dat zoveel mogelijk op een manier die anderen geen overlast oplevert. Daarom rijden de bussen buiten de spits in een lagere frequentie, zodat het aantal bussen vermindert. Daarnaast pleit GroenLinks Haarlem bij elke herinrichting van een weg voor het invoeren van 30 km/u en voor verbreding van fietspaden. Ook een gebiedsontsluitingsweg, waar nu 50 mag worden gereden, willen wij naar 30 km brengen, met vrijliggende fietspaden als de verkeersintensiteit te hoog is om fietsers op de rijbaan veilig te laten rijden.
 • D66: Er wordt gewerkt aan alternatieve lijnen en OV knooppunt Nieuw Zuid om meer OV om het centrum heen te leiden. Tegelijkertijd zal tot die tijd het aantal instappers in het centrum zeker in de spits hoog blijven. Dit maakt dat bussen met hoge capaciteit nodig blijven om zo een goed alternatief te kunnen bieden voor de auto op deze populaire route naar Amsterdam-Zuid.

Nee

 • BVNL: Nee.

Zo nee, hoe gaat u de veiligheid van voetgangers en fietsers waarborgen bij gebrek aan voldoende brede vrijliggende fietspaden op de routes?

 • Heel Haarlem Groen: Wanneer dubbeldeks lijnbussen wel door het centrum mogen blijven rijden zal de gemeente er alles aan moeten doen om de veiligheid te vergroten. Waar nodig kunnen bijvoorbeeld langs voetpaden hekken worden geplaatst zodat voetgangers niet per ongeluk op smalle stukken de straat op kunnen lopen.
 • BVNL: Zie het antwoord onder 1

Zo nee, hoe gaat u de leefbaarheid verbeteren van bewoners en ondernemers die veel last hebben van dit type bussen?

 • Heel Haarlem Groen: Wanneer dubbeldeks lijnbussen wel door het centrum mogen blijven rijden zal de gemeente er alles aan moeten doen om de leefaarheid te verbeteren. Bewoners zullen bijvoorbeeld met steun van de gemeente geluidsisolate moeten krijgen. Meer groen en eventuele groene geluidschermen.
 • BVNL: Zie het antwoord onder 1

3. Gaat uw partij in de komende collegeperiode werk maken van het spreiden van de buslijnen op de twee hoofdroutes in het centraal stedelijk gebied naar meerdere routes om zo de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten?  En hierdoor het aantal bussen in het centraal stedelijk gebied te verminderen?

 • GroenLinks: GroenLinks Haarlem pleit voor het beter spreiden van de (H)OV routes, zodat de overlast op, bijvoorbeeld de Rustenburgerlaan en de Tempeliersstraat, vermindert. Dat kan door niet alle bussen naar station Haarlem te laten rijden, maar twee andere (H)OV knooppunten in te richten: Haarlem Oost, bij station Spaarnwoude en Haarlem Nieuw-Zuid op de Schipholweg nabij de kruising met de Europaweg/Amerikaweg. Dit moeten knooppunten worden van trein-HOV-OV-fiets-stoepganger. De eerste tekeningen zijn daarvoor al gemaakt en door de raad geaccordeerd. Deze knooppunten gaan ervoor zorgen dat niet alle bussen meer door het centrum moeten, terwijl de reizigers toch eenvoudig en snel van huis naar werk of recreatie en vice versa kunnen reizen.
 • Actiepartij: Jazeker dat is wat ons betreft een belangrijke manier om de leefbaarheid van het centrum te verbeteren. Ook het verbeteren van fietsverbindingen speelt hierbij een belangrijke rol. Heel veel mensen vinden het prima om naar het station van Haarlem te fietsen als ze met de trein willen. Als er een directe verbinding met Amsterdam Zuid is vanaf Haarlem station zullen veel mensen het de moeite waard vinden om daar heen te fietsen. De combinatie fiets+HOV kan de concurrentie met veel auto verplaatsingen aan.
 • CDA: Spreiding van de bussen om het centrum en niet door het centrum is iets waar we al een tijdje voor pleiten. Ja dus.
 • 50PLUS gaat zeker in de komende collegeperiode werk maken van het spreiden van de buslijnen op de twee hoofdroutes binnen de stadsgrenzen van Haarlem naar meerdere routes om zo de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten. 50PLUS zal laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om buurtbusjes te laten rijden.
 • Heel Haarlem Groen: Ja het spreiden van de buslijnen op de twee hoofdroutes naar meerdere routes om de verkeersdruk op het centrum te ontlasten verdient wat ons betref prioriteit. In plaats van het bouwen van een kostbare OV-hub op de Europaweg zien wij een betere oplossing in twee kleinere locates bijvoorbeeld het Spaarne Gasthuis en/of Waarderpolder. Haarlem moet wel wat verder kijken dan de stadsgrenzen. Verbindingen met Bloemendaal en Heemstede kunnen een stuk beter. Een Oost-Westverbinding door middel van een tunnel vanaf het zuidelijkste deel van de Randweg naar de N205 zou veel ellende kunnen oplossen.
 • PvdA: Het verspreiden van buslijnen is behoorlijk complex, maar wij willen wel de verdere groei van (grote) bussen in het centraal stedelijk gebied verminderen. Dat betekent dus geen dubbeldekkers meer, en meer gebruik van elektrische bussen, waardoor de leefbaarheid in die gebieden toeneemt. De komende jaren gaat er uiteraard gewerkt worden aan een nieuwe bushub bij de Europaweg, maar doordat het gebruik van het OV in heel Haarlem fors zal toenemen is zullen in het centraal stedelijk gebied altijd bussen rijden. Maar we kunnen dat wel met weinig of geen overlast doen.
 • D66: Zie ook antwoord op vraag 2 hierboven: er wordt gewerkt aan de spreiding van het lijnennet, mede door de aanleg van Knooppunt Nieuw Zuid. Met de gewenste groei van het OV gebruik (en afname van het autogebruik) samen met het gebruik van andere bussen (en mogelijk kleinere bussen in het centrum) is het nu moeilijk om zicht te krijgen op toekomstige aantallen bussen.
 • BVNL: Als de vervoersdeskundigen het er over eens zijn dat dit een goede oplossing is, en een verbetering ten opzicht van de huidige situatie, dan zullen we dit zeker meenemen.

4. Gaat uw partij zich de komende collegeperiode hard maken voor een directe Haarlemse vertegenwoordiging in de Vervoerregio, opdat er niet wéér 4 jaar verstrijken zonder verandering op dit gebied?

 • GroenLinks: GroenLinks Haarlem is groot voorstander van directe deelname aan de vervoerregio Amsterdam. Wij vinden het niet uit te leggen dat Haarlem wel deelneemt aan de MRA en daarin met de regio samenwerkt, maar niet deelneemt aan de Vervoerregio. Hierdoor is er de gekke situatie dat raadsleden in gemeente Ouder-Amstel (wel lid van VRA) meer te zeggen hebben over de R-netbussen die door Haarlem rijden, dan Haarlemse raadsleden. Wij hebben ervoor gepleit en zullen dit blijven doen dat MRA en VRA worden samengevoegd en dat inwoners meer inspraak krijgen in dit nieuwe regionaal orgaan.
 • Actiepartij: Net als de vorige periode zullen we ons daar weer voor inzetten. Als we echt verbeteringen in het OV willen zullen we een plek aan deze tafel moeten krijgen.
 • CDA: Ja, we zullen er op blijven aandringen om bij de VRA een Haarlemse vertegenwoordiging te krijgen.
 • D66: heeft hier eerder voor gepleit en zal dit blijven doen.
 • 50PLUS gaat zich uiteraard in de komende collegeperiode hard maken voor een directe Haarlemse vertegenwoordiging in de Vervoerregio. Met de concessieverstrekker de Provinciale Staten van Noord Holland zal in goed overleg een manier gevonden moeten worden om niet steeds verrast te worden van wijzigingen in het lijnennet.
 • Heel Haarlem Groen: Ja Lijst 14 ‘Heel Haarlem Groen’ moet zeker deelnemen aan het overleg binnen de Vervoerregio Amsterdam. Oud-wethouder Cora-Yfe Sikkema heeft hier enorme kansen laten liggen door zich afzijdig te houden in het overleg en is in feite schuldig aan de huidige situatie. De VRA is een instrument voor de ambities van de Metropool Regio Amsterdam. Deelname aan de Vervoerregio zal op basis van ons programma gericht moeten zijn op het leefbaar houden van Haarlem, behoud van de groene zoom en het niet faciliteren van extra reisbewegingen tussen Haarlem en Amsterdam. Alleen de Zuidtangent komt in aanmerking voor een nieuwe, snelle railverbinding.
 • BVNL: Ja, BVNL is voor directe vertegenwoordiging en meer invloed in de Vervoerregio zodat de Haarlemse belangen beter gediend kunnen worden.
 • PvdA: Wij begrijpen waarom dit wordt gevraagd en het is heel belangrijk dat we als Haarlem onze invloed op de VRA vergroten. Maar de vraag is of dat via een directe vertegenwoordiging moet. Want als we deelnemer worden betekent dat dat we moeten meebetalen aan OV routes in Zaanstreek, Haarlemmermeer en naar Almere en dat is niet wenselijk. Dit neemt niet weg dat we als PvdA graag zouden willen laten uitzoeken hoe we maximaal invloed kunnen hebben op de VRA, zonder mee te betalen aan andere busroutes die niet relevant zijn voor Haarlem