Haarlem zit niet stil als het aankomt op het vergroten van de leefbaarheid en bereikbaarheid. Zo is een tweetal belangrijke projecten in Haarlem weer een stap verder gebracht: de toekomstvisie van het stationsgebied en de plannen voor de ontwikkeling van een OV-hub aan de Schipholweg. Daarnaast is de inzet van de concessiewijzigingen duidelijk geworden.

Toekomstvisie stationsgebied

Het huidige stationsgebied is geen waardige entree van onze stad. Het is nu voornamelijk een groot bufferstation voor de vele bussen. De toekomstvisie voor het stationsgebied signaleert dit probleem en schetst een aantal oplossingsrichtingen. Doel is gebruiksvriendelijker, aantrekkelijker en meer bereikbaar. Wij zijn blij om te zien dat een aantal door ons bepleitte knelpunten en oplossingsrichtingen een plek hebben gekregen. Zo wordt rekening gehouden met de komst van een lightrail of tram en wordt niet langer het station gebruikt als bufferfunctie voor de vele bussen. De inspraakperiode voor de visie is gestart en loopt tot 7 december.

OV-knooppunt Haarlem-Zuid

Een volgende stap is gezet naar het in onze ogen cruciale OV-knooppunt op de Schipholweg. Op 29 oktober is de Raad (agendapunt 12) hierover geïnformeerd. De komst van dit knooppunt zorgt er voor dat toegewerkt kan worden naar een toekomstbestendig OV-systeem en Schalkwijk beter wordt verbonden met de rest van Haarlem. Het OV-knooppunt biedt de kans om niet langer lineair alle bussen door het centrum te sturen waar het OV nu vastloopt en leefbaarheid en veiligheid sterk in het geding zijn. Ook deze locatie moet net als het stationsgebied in onze optiek worden voorbereid op de komst van een tram of lightrail.

Concessiewijzigingen

Wethouder Berkhout heeft de Raad geïnformeerd over de aangepaste OV dienstregeling i.v.m. corona die per 3 januari 2021 ingaat. Connexxion stelt in samenspraak met de Vervoerregio de volgende aanpassingen voor:

  • Voor de concessie Haarlem IJmond het verlagen van het aantal ritten in zowel piekuren als daluren.
  • Voor de concessie Amstelland Meerlanden is het voornemen om op een aantal lijnen de frequentie verlaagd van 8x naar 6x p/u en na 21:00 een halfuursdienst. Daarbij worden spitslijnen 255 en 244 opgeheven.

Wij onderschrijven de inzet van het college om aan de ene kant te werken aan de bereikbaarheid, maar anderzijds ook in te zetten op het vergroten van de leefbaarheid.

Het college laat weten de spitslijnen in stand te willen houden met lagere frequentie, zowel lijn 244 als lijn 255. Connexxion ziet lijn 244 als een uitbreiding van lijn 346, en is daarom van mening dat deze lijn kan worden geschrapt. Het college wijst er nadrukkelijk op dat ze lijn 244 in stand willen houden en ziet liever dat de besparing gezocht wordt in het terugbrengen van de frequentie van lijn 346. “Op die manier wordt aan de ingezette koers van minder bussen door de binnenstad en meer bussen eromheen vastgehouden.” Wij zijn blij om te zien dat Haarlem zich hiervoor inzet. Met betrekking tot lijn 255 zien wij kansen voor een andere invulling. Gezien de huidige lege bussen van lijn 255 en de identieke route (met minder tussenstops) als lijn 356 lijkt het niet wenselijk om deze lijnen achter elkaar leeg rond te laten rijden terwijl kostenbesparing hard nodig is in tijden van COVID-19.

Duidelijk is dat Connexxion nog steeds een sterke voorkeur heeft om al het busverkeer door de het centrum te laten rijden. Dit terwijl vanuit de gemeente aangegeven is dat de koers gericht moet zijn op minder bussen door het centrum en betere verbinding met omliggende delen van de stad. Zodoende vergroten we immers de bereikbaarheid voor alle Haarlemmers en de leefbaarheid en veiligheid.