Als Actieplatform Bus-kruit vragen wij niet alleen via deze website en Twitter aandacht voor de bus problematiek in Haarlem. Zo hebben wij afgelopen weken op een aantal plekken van ons laten horen: 1. gesprek met Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Haarlem en Connexxion, 2. Inspraak tijdens Regioraad Vervoerregio Amsterdam, 3. gesprekken met raadsleden gemeente Haarlem.

Het Actieplatform zal de komende inspraak – en bezwaar – procedures tav de verkeersbesluiten Kinderhuisvest/Kenaupark,  planvorming Houtplein, Actieplan Geluid Gemeente Haarlem 2018  aanwenden om de problemen te blijven adresseren en mogelijke oplossingen aan te dragen c.q. af te dwingen.

gesprek met Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Haarlem en Connexxion

Volgend op de door de wijkraad Binnenstad georganiseerde discussie-avond met bewoners, Gemeente Haarlem, Vervoerregio en Connexxion hebben wij een vervolggesprek met deze partijen gehad. Doel was om de verschillende posities, verantwoordelijkheden, belangen uit te wisselen en te kijken of er ook mogelijke oplossingen te bedenken zijn voor de problemen/overlast die bewoners en ondernemers ondervinden van de huidige inrichting van het Hoogwaardig OV.

Een aantal zaken is duidelijk geworden. Allereerst de gemeente Haarlem is als verantwoordelijk wegbeheerder akkoord gegaan met de door Connexxion voorgestelde inrichting van de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden. Naar onze mening heeft de Gemeente Haarlem daarmee een zorgplicht om de gerezen problemen op te lossen.  Oplossingen in de vorm van aanpassingen in de dienstregeling, inzet andere bussen, andere routes zijn volgens Connexxion in theorie wel mogelijk, maar vragen om een herinvulling van de uitgegeven concessie en leiden volgens hen tot hoge kosten. Connexxion ziet daarom weinig mogelijkheden.  Connexxion heeft aangegeven dat ze technisch onderzoek wil doen of  het geluid van de dubbeldekkers beperkt kan worden.

Regioraad Vervoerregio Amsterdam

Op 10 juli jl. hebben wij ingesproken bij de reguliere kwartaalvergadering van de Regioraad Vervoerregio Amsterdam. Ook daar hebben we de grote problemen geadresseerd en onze oplossingen aangedragen. Onze bezwaren zijn ook schriftelijk overgebracht. Duidelijk is geworden dat de Vervoerregio de komende maanden een evaluatie van de concessie uitvoert omdat er op meer plekken ‘bugs’ blijken te zitten. Volgens ons is de Haarlemse binnenstad de allergrootste ‘bug’ die moet worden opgelost. In onze schriftelijke reactie hebben we verzocht dat Bus-kruit ook formeel als partij bij deze evaluatie betrokken gaat worden.

Gesprekken met raadsleden

Tot slot zijn wij de afgelopen periode begonnen met gesprekken met raadsleden van de gemeente Haarlem om hen te informeren over de problematiek en de oplossingen die hiervoor mogelijk zijn. Deze gesprekken zullen wij blijven voeren, om hen zodoende te blijven informeren met nieuwe informatie, bewijslast en oplossingsrichtingen.