Inspreektekst van bewoners/eigenaren van de panden Nieuwe Gracht 200-210 en Kenaupark 12-14a

Geachte leden van de Raadscommissie Beheer,

De herstructurering van de Kinderhuisvest/Kenaupark en de wijze waarop Connexxion nu ter plaatse haar busdiensten uitvoert, heeft geleid tot een welhaast dodelijke cocktail. Sinds de Kerst is de Kinderhuisvest verworden tot de kortste bus-racebaan van Nederland, eindigend in een slalom door het monumentale Kenaupark.

Als bewoners/eigenaren van de panden Nieuwe Gracht 200-210 en Kenaupark 12-14a worden wij dagelijks geconfronteerd met onveilige verkeersituaties door te hard rijdend verkeer (meer dan 50km, ook door bussen!)  En leidt de inzet door Connexxion van dubbeldeks-dieselbussen, in een frequentie van circa 250 bussen per dag, tot voortdurende geluidsoverlast ( > 70dBa) , trillingsoverlast en schade aan onze panden en aan het woon- en verblijfsmilieu. Ergerlijk daarbij is nog, ook uit oogpunt van duurzaamheid, dat deze bussen, behalve in de vier spitsuren, de rest van de dag nagenoeg leeg rondrijden door de stad.

De afgelopen maand  is ons gebleken dat deze klachten/bezwaren breed worden gedragen door vele andere bewoners langs de route van lijn 346 en gebruikers van de binnenstad.  Met name deze dubbeldeksbussen (met dieselmotor)  – een soort bus die in steeds meer steden (bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam, Parijs) wordt geweerd – vormen een aanslag op het woon-, leef- en verblijfsklimaat en de luchtkwaliteit van de Haarlemse binnenstad. Dit alles staat haaks op vele beleidsdoelstellingen van uw gemeente en de inhoud van de meeste verkiezingsprogramma’s !

Ten vervolge op onze brief aan het College van 12 januari j.l.  vragen wij uw Commissie bij het College van B&W te bewerkstelligen dat :

  • Ten spoedigste alsnog akoestisch- en hernieuwd trillingsonderzoek wordt gedaan naar de geluids- en trillingsbelasting aan onze panden die wordt veroorzaakt door de samenloop van de reconstructie van de Kinderhuisvest/Kenaupark en het nu inzetten van 250 dubbeldeksbussen (zijnde zwaar verkeer) per dag.
  • Alle geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waartoe de Gemeente verplicht is binnen de Wet Geluidshinder en Wet Milieubeheer.
  • Instelling van een 30km-snelheidsregime voor het gehele traject lopend van de Zijlvest tot aan de Parklaan en strikte handhaving van het huidige tijdelijke 30km-regime.
  • Er bij Connexxion op wordt aangedrongen dat hun chauffeurs terstond op dit wegvlak hun rijgedrag aanpassen (lagere snelheid, stoppen met het op dit korte traject van enkele honderden meters zinloos hard optrekken en te hard afremmen), dit teneinde verdere schade en verkeersongelukken te voorkomen.
  • Met Connexxion gesprekken worden geopend teneinde te komen tot een zo snel mogelijk vervanging van deze dubbeldeks-dieselbussen door elektrische bussen. Zoals  momenteel in bijna iedere Nederlandse stad gebeurt.

Wij danken u voor uw luisterend oor en hopen dat dit onderwerp de komende weken  een belangrijk verkiezingsitem  wordt. Wij zullen daar in ieder geval alles aan doen en zijn van harte bereid alle fracties nader te informeren over onze klachten en onze aansprakelijkheidsstelling jegens de Gemeente Haarlem en Connexxion Openbaar Vervoer N.V..