Verkeerskundig adviesbureau Bonotraffics heeft in opdracht van Platform Bus-kruit en de wijkraden uit het centraal stedelijk gebied het voorliggende nieuwe Mobiliteitsplan en de huidige verkeersveiligheid geëvalueerd. Het plan van de gemeente scoort een onvoldoende. Bonotraffics concludeert dat de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in het centraal stedelijk gebied wil verbeteren door meer ruimte aan de voetganger en fietser te geven en onveilige situaties en overlast van de bussen te beperken, maar dat deze doelen niet worden gerealiseerd. De door het verkeerskundig adviesbureau geïdentificeerde onveilige verkeerssituaties worden zelfs gecontinueerd. Met name het bestendigen van 50 km/uur voor de (H)OV-busroutes en de grote aantallen bussen zijn hier de oorzaak van. Platform Bus-kruit en wijkraden bepleiten 30km/uur ook voor bussen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Bonotraffics zijn:

  • Op veel plekken in het centraal stedelijk gebied komen de grote intensiteit van het (H)OV en groeiende aantallen fietsers en voetgangers met elkaar in conflict.
  • Er zijn onveilige verkeerssituaties die moeten worden aangepakt conform geldend nationaal verkeersveiligheidsbeleid. Bonotraffics: “Dit leidt, mede door het enorme verschil in massa en snelheid, tot grote onveiligheid. Deze dient te worden opgelost.” Het mobiliteitsplan biedt hier echter geen oplossing voor.
  • Het is niet wenselijk en niet passend om in het centraal stedelijk gebied dat bestemd is als verblijfsgebied het (H)OV te faciliteren met 50km/uur wegen.
  • De grote overlast (verkeersonveiligheid, trillingen, geluid) van dagelijks 1600 bussen wordt met het voorgestelde mobiliteitsplan niet verminderd en onnodig gecontinueerd. Dit staat haaks op de eerder vastgestelde regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 – 2050.
  • Invoering van 30 km/u op (H)OV-routes is noodzakelijk. Voor het centraal stedelijk gebied leidt dit niet tot reistijdverlies.
  • Door op wegen waar HOV rijdt vast te houden aan 50 km/u zorgt dit voor verwarring voor andere weggebruikers, omdat op vele andere wegen 30 km/u geldt.

Bonotraffics concludeert tot slot dat binnen het kader van het voorliggende mobiliteitsplan tal van maatregelen mogelijk zijn waarmee en de doorstroming van het (H)OV wordt gegarandeerd en het verblijfsklimaat in dit gebied wordt verhoogd. Het betreft onder meer de invoering van 30 km/u op (H)OV routes door het centraal stedelijk gebied. Het rapport kunt u hier downloaden: Rapport Bonotraffics Haarlem Mobiliteitsplan en verkeersveiligheid.

Het onderzoek laat voorts zien dat invoering van 30km/uur niet gepaard hoeft te gaan met dure fysieke ingrepen. Er zijn inmiddels een veelheid aan snelheidsbeperkende maatregelen die kunnen werken zoals: aanleg van visuele en fysieke versmallingen (plantenstroken, bloembakken), opvallende belijningen en kleurgebruik, snelheidssignaleringen, ISA (intelligente snelheidsassistentie – dit betreft een intelligente snelheidsbegrenzer in bussen die reageert op signalen als sensoren, verkeersborden, andere verkeersdeelnemers). En ook convenanten tussen gemeente en vervoersbedrijven en hun chauffeurs om zich aan geldende snelheidsbepalingen te houden zijn een bekend instrument.

In steeds meer steden wordt momenteel 30 km/uur ingevoerd, ook op busroutes. Goede voorbeelden zijn te zien in Groningen, Leiden, Eindhoven. Meest recent voorbeeld is het nieuwe Verkeerscirculatieplan van Gouda . Samen met de Provincie Zuid-Holland, reizigersorganisatie Rover, vervoerder Arriva is daar 30 km/u voor de bus routes in de geconcretiseerd. Het door Haarlem voorgestelde mobiliteitsplan is een plan dat nog uitgaat van oude verkeerskundige inzichten.