Op 27 februari jl. is door de gemeenteraad van Haarlem ingestemd (LINK) met de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050. Deze visie geeft een doorkijk naar hoe zowel aan de bereikbaarheid als aan de leefbaarheid in Haarlem en omliggende gemeenten kan worden gewerkt.

Een groot aantal elementen uit het voorstel dat Bus-kruit de afgelopen twee jaar heeft gepresenteerd zien wij terugkomen: lightrail, ov hubs (waaronder de versterking van de verbinding met Schalkwijk) en de verbinding met Bloemendaal, Heemstede Aerdenhout etc. Wij zijn blij dat vanaf nu ketenmobiliteit als oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk wordt gezien inclusief hubs als hoogwaardige overstappunten. Net als in vele andere steden. Met name de fiets en een efficiënte verbinding tussen de OV hubs kan in deze behoefte voorzien.

Op pagina 45 wordt daarbij een belangrijke uitspraak gedaan (zie figuur hieronder). In het figuur is te zien dat gewerkt gaat worden aan het verminderen van het aantal bussen in het centraal stedelijk gebied van Haarlem .

Waar wij nog wel enige zorgen bij hebben is dat in de visie onvoldoende wordt duidelijk gemaakt dat de kern van dit mobiliteitssysteem (zijnde alle buslijnen dwars door Haarlem-binnenstad naar het NS-station) compleet is vastgelopen. Filestad nr.3 in Nederland, in 2019 is het aantal verkeersslachtoffers sterk gestegen, toenemende OV-files, een niet toekomstbestendig Station Haarlem Centraal (overvolle perrons, te klein stationsplein/fietsenstalling), en een leefklimaat wat onder grote druk staat, onderbouwen de grote urgentie om dit mobiliteitssysteem grondig te herstructureren. Als we willen dat er wat gaan veranderen dan moet duidelijk zijn dat het vastgelopen is.

Bij de verdere uitwerking van deze visie achten wij het van belang dat gewerkt wordt vanuit dat optiek dat een mobiliteitssysteem een hoger doel dient, namelijk een bijdrage te leveren aan de leefkwaliteit in algemene zin: een optimale balans tussen lopen, fietsen, OV, autogebruik opdat mensen prettiger wonen, werken, winkelen en recreëren. Veel andere steden in Nederland hebben recent visies opgesteld waarin juist de balans tussen leefbaarheid en (ov)bereikbaarheid de grote opgave is. Beiden brengen ruimtelijke claims met zich mee. Van belang is die balans te bewaken cq te herstellen. Zie bijvoorbeeld: https://gemeente.leiden.nl/nieuws/mobiliteit-in-leiden-duurzaam-leefbaar-en-bereikbaar/   https://gemeenteraad.groningen.nl/zoeken/verkenning%20mobiliteitstransitie%20groningen/

Tot slot is het bij de verdere uitwerking noodzaak om de verkeersveiligheid in Haarlem te verbeteren in lijn met het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 en de nationaal vigerende Veiligheidsvisie Duurzaam Veilig. Haarlem heeft nu nog te veel wegen waarin functie en inrichting niet met elkaar in verhouding staan die een grote mate van verkeersonveiligheid creëren. Op veel plekken zijn keuzes voor 30km en/of herinrichting met scheiding van verkeersstromen noodzakelijk.

Bron: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (nov 2019)