Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In opmaat naar deze verkiezingen brengen wij de komende periode de standpunten van de verschillende partijen in beeld. In dit eerste artikel gaan wij in op: 30 km/u.

In het najaar 2021 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsbeleid vastgesteld waarin 30km/uur als centraal uitganspunt is geformuleerd. Helaas ie er een groot voorbehoud gemaakt dat die niet zou hoeven te gelden voor de HOV-trajecten. Om diverse redenen vreemd. Allereerst zijn er al diverse  steden Haarlem voorgegaan met de invoering van 30km/uur ook  voor bussen. Ook is er sinds het najaar van 2021 een Afwegingskader 30 km/u vastgesteld dat indien een gebiedsontsluitingweg niet veilig gemaakt kan worden (lees : vrijliggende fietspaden) dat dan 30km/u moet worden ingevoerd. Haarlem kent veel van dergelijke wegen/straten (bijvoorbeeld Rustenburgerlaan, Tempelierstraat, Parklaan, Leidsevaart, delen van de Gedempte Oude Gracht  e.d.).

Ook laat steeds meer onderzoek zien dat door invoering van 30km/uur de snelheid van bussen maar marginaal daalt en dat dit vaak (elders) met doorstroommaatregelen gecompenseerd kan worden (rapport Bonotraffics). Platform Bus-kruit pleit er voor dat van deze ‘verevening’ voor het gehele centraal stedelijk gebied nu snel werkt wordt gemaakt. En dat ook bij concrete uitvoeringsplannen als de Tempelierstraat, Rustenburgerlaan, Wilhelminastraat direct 30km/uur wordt ingevoerd. Ook hier geldt dat de komende raadsperiode ingezet beleid moet worden geconcretiseerd en ingevoerd.

 

Standpunten 30 km:

Actiepartij wil de verlaging van de maximale snelheid in de hele stad naar 30 km/u zo snel mogelijk invoeren.

GroenLinks wil 30 km/u in heel Haarlem, inclusief de bussen, en 15 km/u in woonwijken.

PvdA wil 30 km/u in de hele bebouwde kom van Haarlem inclusief de bussen in de binnenstad.

SP wil de hele stad een 30km zone met uitzondering van de randweg. Daarnaast ook meer woonerven waar 15km/u de norm is.

Heel Haarlem Groen stelt dat met het terugbrengen van de maximum snelheid tot 30km/u verkeerslichten kunnen verdwijnen.

PvdD wil in principe binnen de bebouwde kom 30 km/u voor gemotoriseerd verkeer. Straten zonder vrijliggende fietspaden de maximumsnelheid beperken tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot woonerven met een maximumsnelheid van 15 km/u.

D66 wil 30 km/u de standaard maken maar ook 50 km/u ‘in brede straten waar 50 km/u veilig kan’. Wat volgens D66 veilig is wordt niet gespecificeerd.

CDA wil 30 km/u de standaard maken maar de OV hoofdroutes zijn de uitzondering.

Jouw Haarlem wil overal 30 km met uitzondering van wijkontsluitingswegen.

CU wil de maximum snelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/u, behalve op wegen met openbaar vervoer (i.v.m. de exploitatiekosten van het OV) en gebiedsontsluitingswegen die het verkeer naar de ring rond Haarlem leiden (i.v.m. de doorstroming) geldt 50 kilometer per uur.  Daarnaast meer woonerven waar niet harder dan 15 kilometer per uur wordt gereden, onder meer voor de hele binnenstad met uitzondering van de OV-routes.

VVD, OP Haarlem, Hart voor Haarlem, Trots Haarlem, 50plus,  BVNL, Denk en FvD spreken zich niet uit over het verlagen van de snelheid.

Stemwijzer 30 km/u

Op basis van de partijprogramma’s willen de volgende partijen zich het meest inspannen voor 30 km/u in de stad: Actiepartij, GroenLinks, PvdA, SP en Heel Haarlem Groen. D66 en PvdD lijken zich ook aardig te willen inspannen, maar biedt met het programma nog ruimte om in te zetten op 50 km/u.

 

Uitgebreide standpunten per partij

GroenLinks Haarlem

 • OV, fietser en voetganger staan centraal in de mobiliteitstransitie.
 • Uitgangspunt bij verkeersbeleid is om luchtvervuiling te minimaliseren, maximale veiligheid en bereikbaarheid centraal stellen.
 • Veiligheid verhogen door de maximum snelheid in heel Haarlem te verlagen naar 30 km/u. 
 • In woonwijken woonerf-snelheden van 15 km/u.
 • Het OV wordt de basis van het verkeer tussen steden, bestaande verbindingen aangevuld met oplossingen als ligthrail of metroverbindingen.
 • Betere bereikbaarheid met het OV: Station Haarlem, Oostpoort bij station Spaarnwoude, OV-knooppunt Nieuw-Zuid. Mobiliteitshubs in de wijken waar OV aansluit op fietsen / deelauto’s.
 • Openbaar vervoer bussen op fossiele brandstof zijn niet meer welkom in Haarlem vanaf 2023. (noot redactie: dit betekent wel dat bijvoorbeeld biobrandstoffen als biodiesel volgende de partij  kunnen worden ingezet wat nog steeds voor uitstoot zorgt in Haarlem.)
 • Met de provincie worden afspraken gemaakt over de bussen in Haarlem. Ze gaan maximaal 30 km/ per uur rijden en worden de aankomende jaren allemaal vervangen voor fossielvrije bussen.
 • Afspraken maken met werkgevers om werktijden te spreiden zodat files worden voorkomen.
 • Uitbreiden lobby capaciteit rijk voor onder andere infrastructuur / OV.

D66 Haarlem

 • Prioriteit geven aan voetgangers, fietsers en OV-bereikbaarheid door langzaam verkeer letterlijk meer ruimte te geven.
 • De snelheid in de stad gaat omlaag naar 30 km/uur. Wegen waar je 50 km/uur mag rijden worden dan de uitzondering: alleen in brede straten waar dat veilig kan.
 • Station Haarlem en andere OV-knooppunten moeten vooral ruimte bieden aan de reizigers, daarna pas aan andere functies.
 • Nieuw OV-knooppunt Nieuw Zuid voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad.
 • Nieuwe buslijnen van Noord naar Zuid die om de binnenstad heen rijden om te voorkomen dat de drukte daar verder toeneemt.
 • Nachttreinen moeten zeven nachten per week gaan rijden zonder dat de gemeente voor de kosten opdraait.
 • Op lange termijn een tram of lightrailverbinding. De gemeente moet hier samen met de regio, de Rijksoverheid en de provincie naar toewerken.
 • Haarlem moet zich aansluiten bij de Vervoerregio Amsterdam.
 • Nieuwe busverbindingen moeten niet door, maar langs het centrum rijden.
  Er rijden momenteel veel bussen op de Tempeliersstraat, het Houtplein en de Rustenburgerlaan. Bewoners ervaren overlast. We moeten oog houden voor de leefbaarheid. We moeten naar een slimmer busnetwerk, waarbij nieuwe buslijnen van Noord naar Zuid worden toegevoegd die de binnenstad niet doorkruisen. Zo leidt de groei van het OV niet tot groeiende druk op het centrum.
 • Gemeente en provincie verbeteren de OV-verbinding tussen Station Spaarnwoude en Station Heemstede Aerdenhout d.m.v. een buslijn via Parkwijk en Schalkwijk.

PvdA Haarlem

 • Voorrang geven aan fiets- en voetganger (langzaam verkeer), vooral in het centrum waar de ruimte schaars is.
 • Om straten veiliger te maken in heel Haarlem (in de bebouwde kom) de maximumsnelheid verlagen naar dertig kilometer per uur. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid, levert dit voordelen op voor de gezondheid van onze inwoners (schonere lucht en minder geluid). De maximumsnelheid van bussen in de binnenstad verlagen we ook naar dertig kilometer per uur.
 • Meer treinen en bussen. Betere en snellere bus- en treinverbindingen door bijvoorbeeld de frequentie van de intercity’s te verhogen, op drukke stranddagen extra treinen te laten rijden, een snelle buslijn langs de A9 richting Amsterdam te maken en de Zuidtangent te ‘vertrammen’.
 • Inzetten op bouwen bij OV knooppunten NS-station, Oostpoort en Nieuw-Zuid.

CDA Haarlem

 • Haarlem moet bereikbaar zijn voor bezoekers en inwoners: per fiets, auto en OV. De binnenstad is het domein van voetgangers en fietsers, de auto is er te gast.
 • Beschermen van de bestaande zebrapaden bij herinrichtingsplannen. De openbare ruimte zo inrichten dat kwetsbare verkeersdeelnemers veilig over straat kunnen.
 • 30 kilometer per uur is de norm. De hoofdroutes van de auto en OV vormen hierop de uitzondering. 
 • Geluidshinder van verkeer in de stad verminderen. Onder andere door het plaatsen van geluidsschermen in de Leidsebuurt langs de spoorbaan. 
 • Realiseren van OV-knooppunten station Spaarnwoude en Haarlem Nieuw-Zuid. Daardoor wordt het busverkeer naar de binnenstad en station Haarlem beperkt en komen er geen dubbeldekkers meer in de binnenstad. Het stationsgebied wordt herontwikkeld.
 • Betere verbindingen naar de plekken waar Haarlemmers werken. Een lightrail- netwerk dat de hele regio bedient met tenminste een verbinding Amsterdam- Schiphol-Haarlem.

VVD Haarlem

 • Reistijd niet langer dan nodig. Goede doorstroming fiets, auto en OV. Doorstroming op doorgaande wegen bevorderen d.m.v. van groene golven.
 • Verkeersveiligheid heeft prioriteit. Veilig inrichten straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs.
 • Regionaal verkeer om de stad leiden en de doorstroming in de binnenstad vergroten.
 • OV van goede kwaliteit met een goede en snelle verbinding tussen stad en regio. Innovatieve en kostenefficiënte vormen van OV, zoals snelbussen, mobility as a service en deelscooters. Verschillende vervoersvormen beter op elkaar aan laten sluiten.
 • Vernieuwing van het stationsgebied. Nieuw OV knooppunt in Haarlem Zuid waardoor de dubbeldekkerbussen niet meer het centrum van de stad hoeven te doorkruisen.
 • Stevige lobby voor een directe trein, metro of lightrailverbinding tussen Haarlem, Schiphol en de Zuidas.
 • Meer samenwerking in de regio en met het Rijk om de mobiliteit in en rond Haarlem te verbeteren.

SP Haarlem

 • Wijken leefbaarder en veiliger maken.
 • De fiets is vervoersmiddel nummer 1 in Haarlem, we zorgen daarom voor meer veilige vrij-liggende fietspaden.
 • Snel rijden in een drukke stad is onmogelijk of onveilig. De hele Stad een 30km zone (met uitzondering van de randweg). Slimme inrichting van de wegen als het effectief handhaven van de norm. Daarnaast ook meer woonerven waar 15km/u de norm is.
 • Meer aandacht naar de inrichting van stoepen, zodat die ook voor mensen met een beperking bewandelbaar blijven.
 • Stoppen met het weghalen van bushaltes en knokken bij de provincie tegen bezuinigingen op OV.

CU Haarlem

 • Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand, daarom krijgt langzaam verkeer voorrang. Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam. Bij verdeling van de openbare ruimte en instelling van verkeerslichten daarom het STOP principe: Eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan OV en vervolgens pas de Personenwagen.
 • Snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen en in een goede afstemming tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente Haarlem is (samen met provincie en Rijk) verantwoordelijk voor infrastructuur van hoog niveau.
 • De hele binnenstad inclusief de Vijfhoek wordt voetgangersgebied met uitzondering van de HOV-corridors en de toegangsroutes tot de parkeergarages.
 • Bij 50 km-wegen en 30 km-wegen met veel doorgaand autoverkeer zijn fietspaden de norm. Deze fietspaden zijn tenminste 2 meter breed en bij voorkeur 2,5 meter om ruimte te bieden voor e-bike en bakfiets en om fietsfiles te voorkomen.
 • Op 30 km-wegen die onderdeel zijn van een fietsroute komen fietsstroken in rood asfalt en heeft de rest van de straat klinkers m.u.v. busroutes. Fietsstroken zijn tenminste 1,80 meter breed zodat fietsers naast elkaar kunnen fietsen. Auto’s krijgen met het oog op de verkeersveiligheid óf voldoende ruimte om fietsers in te halen óf worden door een smal wegprofiel gedwongen achter fietsers te blijven rijden.
 • Lobby. Haarlem moet steviger lobbyen bij Rijk en provincie voor investeringen in het OV zoals een bijdrage aan het realiseren van meer vrije busbanen, de komst van de tram, het verdubbelen van het spoor tussen Heemstede-Aerdenhout en Amsterdam, en het openen van station Haarlem Westergracht.
 • Meer Intercity’s én Sprinters. Een stad als Haarlem hoort zowel een snelle Intercity-verbinding als frequent rijdende Sprinter-verbindingen te hebben met Amsterdam, Leiden en Alkmaar.
 • Voorrang en busbrug. De doorstroming voor auto en OV rond de Buitenrustbruggen bij de nieuwe OV-knoop Haarlem Nieuw Zuid wordt verbeterd door een knip voor autoverkeer tussen de Schalkwijkerstraat en de Schipholweg en tussen Rustenburgerlaan en Buitenrustlaan. Hiermee wordt doorgaand autoverkeer op deze twee verbindingen onmogelijk. De noordelijke Buitenrustbrug wordt bestemd voor HOV en fiets.
 • Bereikbaarheid van Spaarndam en buitenwijken. De gemeente gaat lobbyen bij provincie en de vervoerder om in de brede spits de frequentie van lijn 14 naar Spaarndam, Haarlem Noord en Haarlem West en van lijn 4 tussen Schalkwijk en Heemstede te verdubbelen naar 2x per uur.
 • Station Bloemendaal ook voor Haarlem Noord. Station Bloemendaal moet opgewaardeerd worden zodat het station ook een functie krijgt voor Haarlem Noord. Er komt aan de Haarlemse zijde een ingang, voorplein, fietsenstalling en kaartautomaat. De looproute naar de Kennemer Sporthal wordt verbeterd zodat het station ook een P&R functie kan krijgen.
 • Nieuwe buslijnen, kort wachten. De gemeente participeert actief bij het opstellen van programma van eisen voor de nieuwe OV-concessie Haarlem-IJmond (start: 2027) door de provincie en betrekt de gebruikers van het OV daarbij. Openbare voorzieningen, zoals zorgcentra en scholen moeten goed bereikbaar zijn met het OV. De gemeente gaat lobbyen bij de provincie voor de volgende nieuwe HOV-buslijnen (R-net) om binnen de regio de reistijden korter te maken: Delftplein – Koepel-complex – Haarlem Nieuw Zuid – Amsterdam Zuid. En Delftplein – Waarderpolder – Beatrixplein – Schalkwijk Centrum – Hoofddorp station
 • Lidmaatschap vervoerregio en herverdeling buslijnen. Haarlem moet deelnemer worden aan de Vervoerregio Amsterdam (VRA) zodat we meer zeggenschap krijgen over de voor Haarlem belangrijke buslijnen in de concessie Amstelland-Meerlanden. Om meer inwoners een rechtstreekse frequente verbinding te geven en te voorkomen dat de drukke corridor Haarlem station – Haarlem Nieuw Zuid wordt overbelast gaat Haarlem zich binnen de vervoerregio inzetten voor de volgende nieuwe HOV-buslijnen (R-net): Haarlem West – Haarlem Nieuw Zuid – Schiphol Noord – Amstelveen. Heemstede – Schalkwijk Centrum – Amsterdam Zuid
 • Ongelijkvloerse kruisingen. De succesvolle R-net buslijnen 346 en 356 langs de A9 naar de werkgebieden in Amsterdam en Amstelveen kunnen bij files vertraging oplopen. Er komt daarom (stapsgewijs) een vrije busbaan langs de hele Schipholweg en de A9 welke geschikt is om later omgebouwd te worden tot een tram. De eerste stap is het realiseren van een verdiepte passage van de busbaan van de Merovingenstraat en de Prins Bernhardlaan. De R-netlijn 300 naar Hoofddorp krijgt een verdiepte passage onder de Schipholweg vanaf knooppunt Haarlem Nieuw Zuid naar de Europaweg.
 • Vrije busbanen. De busstrook voor R-net lijn 340 op de Heemsteedse Dreef wordt in Haarlem doorgetrokken naar het Houtplein. Ook komt er voor de nieuwe busverbinding van Haarlem Noord naar Hoofddorp station een busbaan langs de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan die bij station Haarlem Spaarnwoude met een tunnel onder het spoor wordt aangesloten op de Waarderweg.
 • OV-knoop Oostpoort met zelfrijdende busjes. Station Spaarnwoude wordt een volwaardige OV-knoop. Naast de nieuwe HOV-lijn naar Haarlem Noord en Hoofddorp vertrekken hier in de toekomst ook zelfrijdende voertuigen die reizigers snel naar alle uithoeken van de Waarderpolder brengen.
 • Ruimer busstation geoptimaliseerd voor toekomstige tram. Het nieuwe stationsplein wordt het visitekaartje van de stad. Het wordt een aangename groene plek. Bij de herontwikkeling krijgt het busstation extra perrons zodat er ruimte is voor groei. Ook worden de perrons breder met ruimte om te schuilen voor de regen. Het ontwerp wordt alvast geoptimaliseerd voor de komst van de tram en er is speciale aandacht voor de toegankelijkheid. Alle looproutes zijn obstakelvrij. De informatievoorziening wordt verbeterd door grotere borden met de actuele vertrektijden boven de perrons en door het plaatsen van een informatiebord voor bezoekers van de stad met informatie over de bereikbaarheid van drukbezochte bestemmingen.
 • Mobiliteitsakkoord en einde hyperspits. We sluiten met onderwijs en bedrijfsleven een lokaal mobiliteitsakkoord. Hierin staan afspraken over starttijden van collegeuren en over spreiding van thuiswerkdagen over de week zodat er een einde komt aan de hyperspits. Ook worden afspraken gemaakt over het stimuleren van fiets, OV en deelmobiliteit en verduurzaming van het wagenpark.

 

Jouw Haarlem

 • Minder autoverkeer dwars door de stad vergroot de veiligheid voor het kruisende fietsverkeer, is beter voor de luchtkwaliteit en dus gezonder voor omwonenden.
 • Betere doorstroming van het gemotoriseerde verkeer binnen Haarlem.
 • Groene golf voor zowel auto- als fietsverkeer. Herkenbare snelfietsroutes door de stad.
 • Overal 30 km met uitzondering van wijkontsluitingswegen.
 • Opschalen van de busverbinding van Haarlem-Zuid naar de Amsterdamse Zuidas (R-net).
 • Kleinschalig en buurtgericht openbaarvervoer stimuleren rond haltes van R-net.
 • De herprofilering van de Rustenburgerlaan bezien in samenhang met Houtplein en de OV-hub op de Schipholweg. 
 • Verbinding vanuit de OV-hub “Nieuw Zuid’ doortrekken naar Zandvoort. 
 • Wegwerkzaamheden op elkaar afstemmen (infrastructurele planning).
 • In samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Vervoerregio Amsterdam (VRA) een lightrail- verbinding realiseren tussen Haarlem, Zandvoort en Amsterdam met een aftakking naar Schiphol.
 • Aansluiting bij de Vervoerregio Amsterdam om het regionale OV richting Haarlem te versterken.

Trots Haarlem (partijprogramma 2018 en speerpunten, link naar partijprogramma 2022 werkt niet)

 • GROENE GEMEENTE, LEEFBARE STAD, VEILIGE WIJK, SCHONE STRAAT
 • HAARLEM BETER BEREIKBAAR, TOEGANKELIJKER & VERKEERSVEILIGER
 • Investeringen in het OV om te voorkomen dat Haarlem verder vastloopt. Vrije busbanen en betere verbindingen naar de populaire werklokaties in Amsterdam. Treinen die verder rijden dan alleen Amsterdam Centraal en een einde aan overvolle sprinters richting Alkmaar. Beginnen aan een tram naar Schiphol en een metro naar Hoofddorp en Amsterdam.

OP Haarlem

 • De voetganger als kwetsbaarste verkeersdeelnemer staat voorop.
 • Een goede mobiliteit in onze stad met druk verkeer vereist altijd de focus op veiligheid voor alle mensen op de straat. Dat betekent een verdere studie op de diverse vormen van verkeer op het fietspad.
 • Haarlem is een versteende, dicht bebouwde stad met weinig groen en met beperkte capaciteit voor verkeersstromen die soms echt ongewenst zijn, zoals het verkeer door de stad naar het strand. Grootschalig parkeren bij station Spaarnwoude met een snelle OV-verbinding naar het centrum en naar het strand kan veel verkeer door de stad voorkomen.
 • Er moet een goede ov-verbinding komen tussen de Waarderpolder en Schalkwijk. Mensen die in Schalkwijk wonen kunnen niet makkelijk genoeg in de Waarderpolder op hun werk komen.
 • De nieuwe OV-hub bij Schalkwijk moet het verkeer bij het Houtplein gaan ontlasten. De dubbeldekkers moeten uitgeprogrammeerd worden in de binnenstad en alle bussen moeten op korte termijn elektrisch zijn. 
 • Er moet een goede verbinding komen, bij voorkeur via lightrail, tussen het oosten van de stad en Schiphol. Hiervoor moet het gemeentebestuur zich meer inspannen in MRA- verband en richting de provincie.

Hart voor Haarlem

 • De bereikbaarheid van Haarlem is een probleem. Dat wordt er niet beter op nu het aantal inwoners door nieuwbouw snel toeneemt, terwijl het huidige college de doorstroming van het verkeer tegenwerkt. Bewoners het niet moeilijker maken om met de auto de stad uit en in te komen. Het centrum is voor automobilisten vrijwel onbereikbaar.
 • Een fietsveilige stad, zonder dat de automobilist verbannen wordt. Betere fietsvoorzieningen in de stad. Betere autovoorzieningen om de stad in en uit te komen. Meer fietsenstallingen in de buurten.
 • Schone bussen in de binnenstad; weg met de killerbussen van twee verdiepingen hoog. 

Actiepartij

 • Een gezonde en leefbare stad. Minder auto’s, binnenstad autoluw. autovrije schoolstraten, slimme doorsteekjes en veilige oversteekplaatsen.
 • Fietsers, voetgangers en OV krijgen sneller en vaker groen, zodat ze minder lang hoeven te wachten.
 • Verlaging van de maximale snelheid in de hele stad naar 30 km per uur zo snel mogelijk invoeren.
 • Bereikbaarheid van de stad verbeteren door goede doorgaande fietspaden, een tramverbinding naar Amsterdam Zuid en Hoofddorp en de directe trein naar Utrecht terug.
 • Het geplande busstation bij de Buitenrustbruggen levert niet de hoognodige verbetering voor de reizigers van het OV op en is erg kostbaar. Liever een overstaphalte tussen de drukste lijnen op een centrale plek in Schalkwijk (bij ziekenhuis of winkelcentrum).
 • Om de binnenstad te ontlasten van het drukke busverkeer een aantal buslijnen via de oostkant van de stad om het centrum heen laten rijden.

PvdD Haarlem

 • Fietsers en voetgangers staan op 1. Duurzaam OV en elektrische deel- auto’s krijgen prioriteit. Door minder blik op straat geven we de openbare ruimte weer terug aan de Haarlemmers.
 • Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en OV centraal.
 • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen. Er komen veel meer fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets.
 • Het centrum van Haarlem wordt autoluwer.
 • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast. 
 • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u. 
 • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het OV vaker groen licht krijgen dan auto’s.
 • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
 • OV krijgt prioriteit boven autoverkeer.  Het OV is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk.
 • Al het OV en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2030 is al het OV 100% duurzaam aangedreven en emissievrij. 
 • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
 • Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
 • Haarlem onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.

50plus Haarlem

 • Drukbezochte locaties, zoals het ziekenhuis, stations, zorgcentra, winkelcentra, en bibliotheken moeten met het OV goed bereikbaar zijn en blijven.

BVNL Haarlem

 • Zoveel mogelijk goed onderhouden, vrij liggende en veilige fietspaden.
 • Goed en efficiënt OV.
 • Er moet een metroverbinding komen Amsterdam-Haarlem-Zandvoort. Dat zal de druk op de openbare weg en het spoor verlichten.
 • Het onderhoud van wegen moet beter worden gecoördineerd en in elk geval worden afgestemd met de buurgemeenten.

Heel Haarlem Groen

 • De infrastructuur is dringend aan verbetering toe.
 • Met het terugbrengen van de maximum snelheid tot 30km/u kunnen verkeerslichten verdwijnen.

Denk Haarlem geen standpunten / verkiezingsprogramma voor Haarlem.

FVD Haarlem geen verkiezingsprogramma voor Haarlem.