Wij hebben bij het Haarlemse college aandacht gevraagd voor een majeure omissie bij een tweetal belangrijke inspraakprocessen van grote ontwikkelingsprojecten in Haarlem. Het betreft het inspraakproces voor het Voorlopig Ontwerp van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid en het net aangekondigde proces voor de herinrichting van het Stationsgebied, en in het bijzonder de afwikkeling van de fiets- en busroutes daarbij. Wij vinden het een zorgelijk dat voor deze processen de cruciale (H)OV-lijnenstudie nog steeds niet beschikbaar is. Wij hebben begrepen dat dit voor grote onrust onder bewoners en ondernemers zorgt. Het is ons inziens onmogelijk de deze plannen te beoordelen als niet ook hun toekomstige rol in het nieuwe kwaliteitsvol ov-systeem duidelijk is en tegelijkertijd oplossen van een aantal leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen in Haarlem inzichtelijk is gemaakt.

Met name de lijnenstudie/herrouteringsonderzoek moet inzicht geven in de toekomstige positie van beide ov-knooppunten. Niet alleen aan een innovatief toekomstbestendig ov-systeem, maar ook de bijdrage aan het verminderen van de overlast in het centraal stedelijk gebied door de te grote hoeveelheid bussen, het teveel aan lege bussen, het herrouteren van de XXL touringcars, en het realiseren van nieuwe verbindingen met de nieuwe woonlocaties. e.d. Wij verwachten dat hiervoor diverse oplossingsvarianten zijn geconcretiseerd en adequaat kunnen worden afgewogen.

De zorgen bij bewoners en ondernemers zijn groot, omdat het nog steeds onduidelijk blijft of dan nu eindelijk de door hen en ons geagendeerde en aangetoonde problematiek wordt opgelost. De zorgen worden versterkt door dat bewoners recent uit gesprekken met vertegenwoordigers van de Provincie, Vervoersregio en Connexxion hebben moeten vernemen dat “er niks zal veranderen, dat alle bussen na het knooppunt Haarlem Nieuw Zuid blijven doorrijden naar het station, dat de dubbeldekkers op Nieuw Zuid niet hun eindhalte zullen krijgen, dat de vervoersconcessies niet aangepast kunnen worden.” Dit verbaast ons zeer aangezien dergelijke uitspraken haaks staan op het door College en de gemeenteraad vastgesteld (mobiliteits- en verkeersveiligheids)beleid. Daarnaast is door ons reeds jaren geleden aangetoond dat een concessie wel degelijk tussentijds kan worden gewijzigd. Wij vinden het zorgelijk dat het er op lijkt dat bewoners onjuist zijn geïnformeerd.

Ook wordt ons inziens onnodig het participatieproces onder grote druk gezet nu blijkt dat de stakeholders NS, Prorail, Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland kennelijk wel inzicht hebben in hoe in de toekomst de bussen gaan rijden en al een voorkeur hebben voor de variant 2 ‘Kruisweg’. Uit oogpunt van leefbaarheid en verkeersveiligheid is deze variant met 1600 bussen per dag over de Jansweg onrealistisch. En ook onnodig als er tegelijkertijd een nieuw bussysteem kan worden ontworpen met de nieuwe OV-hub Haarlem Nieuw Zuid als ‘ventiel’. Bewoners en ondernemers zijn al jaren in overleg met de gemeente over de overlast en trillingen in woningen en cafés en worden nu ineens  via dit participatieproces geconfronteerd met deze voorkeursvariant. Vooraf zijn zij hier niet bij betrokken geweest en zij hebben dit nieuws ook niet vooraf van de gemeente vernoemen.

Wij hebben het college dringend verzocht de participatie/inspraak en besluitvorming te verbeteren. Dit kan door deze processen zo te organiseren dat naast de functioneel ruimtelijke vormgeving van deze ontwikkelingsprojecten ook, middels de lijnenstudie, de bijdrage van de knooppunten Haarlem-Centraal en Haarlem Nieuw -Zuid, aan het oplossen van een groot aantal leefbaarheidsproblemen in onze stad inzichtelijk wordt gemaakt. Zodoende kan een goede afweging worden gemaakt. Tevens hebben wij het dringende verzoek gedaan om de lijnenstudie onderdeel uit te laten maken van het participatieproces van beide projecten en inzicht te verstrekken in gedane probleemanalyses, oplossingsrichtingen/varianten, afwegingscriteria, alsmede ook de daaronder liggende verkeersmodellen.

Tot slot hebben wij ook verzocht om bewoners en ondernemers volledig te informeren over het tussentijds aanpassen van concessies. Een concessie kan namelijk elk jaar opnieuw worden bijgesteld. Kort samengevat komt het neer op het volgende: er kunnen lijnen bijkomen, er kunnen lijnen afgaan, zolang onder de streep maar alles klopt.