Het probleem2018-11-29T09:28:25+00:00

HET BEGIN.

Actieplatform Bus-kruit is voor duurzaam en veilig OV in Haarlem, met maximale flexibiliteit, groeimogelijkheden en minimale impact op milieu en omgeving. Bij de aanbesteding van de vervoerconcessies is hier echter onvoldoende rekening gehouden en daarmee ook niet met de belangen en gezondheid van de bewoners en ondernemers. Sinds begin december 2017 rijden daardoor de nieuwe dubbeldekker- en harmonicabussen van Connexxion in een drastisch hogere busfrequentie dwars het centrum van Haarlem. In veel steden worden XXL dubbeldeks bussen,vanwege de geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit geweerd, maar in Haarlem worden ze juist geïntroduceerd. Ze zouden het neusje van de zalm zijn, maar een zalm zwemt met souplesse door de rivier. Dit zijn zware en logge mastodonten die zich met grote moeite door de straten persen. Ze zorgen voor verkeersonveiligheid, trillingen en geluidsoverlast. Wijkraden, bewoners en ondernemers maken zich dan ook grote zorgen. De nieuwe bussen rijden vaak met een hoger dan toegestane snelheid door Haarlem om de op de A9 verloren tijd in te halen. Het resultaat hiervan is een nog verdere overschrijding van de geluidsnormen, zware trillingen en verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze dieselbussen rijden buiten de spits vaak volledig leeg door de stad. Slechte luchtkwaliteit zorgt naar schatting voor zo’n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen in Nederland per jaar.

Uit onderzoek van CE Delft (maart, 2018), in opdracht van onder andere Milieudefensie en Rover, blijkt ook dat Haarlem vrijwel de slechtste gemeente is op het gebied van schoon OV en geluidsoverlast.

De te grote bussen zorgen voor vele verkeersonveilige situaties. Er ontstaan zelfs op sommige plekken busfiles. De bereikbaarheid van Haarlem staat daarmee dus op het spel. Veilig fietsen en lopen in de binnenstad is er ook niet meer bij, want de bussen rijden door hun grote over de fietspaden en moeten in bochten over voetpaden heen. Bewoners, ondenemers en wijkraden maken zich dan ook ernstig zorgen over het afnemen van de leefbaarheid in het centrum.

Bussen passen niet meer op de halte en passagiers van de dubbeldekkers kijken bij bewoners naar binnen

DE GEVOLGEN.

Teken de petitie

GELUIDSOVERLAST

De nieuwe bussen hebben vele malen zwaardere motoren die zorgen voor grote geluidsoverlast met name bij het optrekken en afremmen. Dit laatste moet regelmatig in het centrum gebeuren vanwege de smalle straten en vele bochten.

TRILLINGEN

De nieuwe zwaardere bussen zorgen voor schade aan vele van de omliggende vaak monumentale panden (scheurvorming veroorzaakt door toenemend verkeer in de afgelopen jaren). Voorts zorgen deze trillingen in combinatie met de geluidsoverlast voor gezondheidsklachten.

LUCHTKWALITEIT

In 2017 zijn, voor de introductie van de nieuwe zwaardere bussen, alarmerend hoge waarden stikstofdioxide gemeten die de Europese grenswaarde overstegen. Dit terwijl door Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad aangegeven wordt dat deze Europese grenswaarde te hoog ligt.

Waar anderen kampen met auto files. Kampt Haarlem met bus files.

ONTWIKKELINGEN GAAN IN TEGEN GEMAAKTE AFSPRAKEN.

STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE “HAARLEM GROEN EN BEREIKBAAR

Op 7 november 2017 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan de Structuurvisie openbare ruimte “Haarlem groen en bereikbaar”. In deze visie wordt gesproken over Haarlem als een stad met ruimte voor kinderen, groen en waar mensen zich lopend en fietsend voortbewegen. Dit past niet bij hoe nu in Centrum vooral ruimte wordt gegeven aan zware en vervuilende bussen. De gemeente moet doorpakken met de visie en overgaan tot actie. De inrichting van bijvoorbeeld OV Knooppunt Buitenrust en een herverdeling van de busroutes zou een ferme stap in de goede richting zijn om de druk op het centrum van Haarlem te verminderen. Niet alle bussen hoeven tot aan het station door te rijden.

ZERO EMISSIE OV

Nieuwe bussen rijden vanaf 2025 op elektriciteit of waterstof. Dat staat in de overeenkomst ‘Zero emissie OV’ die april 2016 is getekend door de verschillende overheden. OV Magazine
Vastgelegd is dat de overheid bij het uitschrijven van de aanbesteding eisen dat alle bussen uitstootvrij moeten zijn. Daarnaast moet de energie voor de bussen uiterlijk 2025 volledig duurzaam worden opgewekt door zonnepanelen of windmolens uit de regio.

Teken de petitie