HET PROBLEEM.

Wij werken aan duurzaam en veilig OV in Haarlem, met maximale flexibiliteit, groeimogelijkheden en minimale impact op milieu en omgeving. De praktijk is helaas op dit moment anders. Sinds begin december 2017 rijden de nieuwe dubbeldekker- en harmonicabussen van Connexxion met 50 km/uur uur door het centrum. Op sommige plekken rijden nu meer dan 1200 bussen per dag. Met als gevolg verkeersonveilige situaties, geluid en trillingsoverlast. Haarlem heeft daarmee één van de drukste busroutes van Nederland. Groei van OV is op deze trajecten vrijwel niet meer mogelijk. In veel steden worden XXL dubbeldeks dieselbussen geweerd, maar in Haarlem zijn ze juist geïntroduceerd. Het zijn zware en logge mastodonten die zich met grote moeite door de straten persen. De intercity dubbeldekker dieselbussen rijden buiten de spits vaak volledig leeg door de stad.

Uit onderzoek van CE Delft (maart, 2018), in opdracht van onder andere Milieudefensie en Rover, blijkt dat Haarlem vrijwel de slechtste gemeente is op het gebied van schoon OV en geluidsoverlast.

De te grote bussen zorgen voor vele verkeersonveilige situaties. Er ontstaan zelfs op sommige plekken busfiles. De bereikbaarheid van Haarlem staat daarmee dus op het spel. Veilig fietsen en lopen in de binnenstad staat onder druk, want de bussen rijden door hun grote over de fietspaden en moeten in bochten over voetpaden heen. Bewoners, ondernemers en wijkraden maken zich dan ook ernstig zorgen over het afnemen van de leefbaarheid in het centrum.

Veiligheid van voetgangers staat onder druk

DE GEVOLGEN.

Verkeersonveilige situaties

De vele grote bussen rijden met 50 km/uur per uur door het centrum. Hier zijn ook veel overstekende voetgangers en fietsers die niet altijd over een vrij fietspad beschikken.

TRILLINGEN

De zware bussen zorgen voor trillingen in woningen. Doordat de nieuwe bussen over meer assen beschikken treden er meer trillingen op als over oneffenheden in de weg wordt gereden.

GELUIDSOVERLAST

De dieselmotoren van de XXL diesel dubbeldekker zorgen voor grote geluidsoverlast met name bij het optrekken en afremmen. Dit laatste moet regelmatig in het centrum gebeuren vanwege de smalle straten en vele bochten.

Voor fietsers is het niet veilig.

PRAKTIJK VOLDOET NIET AAN AFSPRAKEN.

VN-VERKLARING AANPAK ONVEILIGHEID

Op 19 en 20 februari 2020 is een VN-verklaring aangenomen over verkeersveiligheid die het belang van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Duurzaam Veilig Wegverkeer en een gezamenlijke aanpak van onveiligheid onderstreept.

De belangrijkste punten uit de ‘Stockholm Declaration on Road Safety’ waar alle landen zich in kunnen vinden: halveer het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden van 2020 tot 2030. Werk aan een ‘safe system’ met speciale aandacht voor kinderen, ouderen en kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers. Verbind verkeersveiligheid met leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, betaalbare mobiliteit en inclusiviteit. Hanteer concrete doelstellingen voor betere infrastructuur en verkeershandhaving (op alcohol en te hard rijden). En streef naar goede data en oplossingen die op de lange termijn effectief zijn.

STRATEGISCH PLAN VERKEERSVEILIGHEID 2030

In 2018 is het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 20302 (SPV) gelanceerd. In dit plan wordt gepleit voor een preventieve, risico-
gestuurde aanpak in plaats van een reactieve aanpak waarin maatregelen pas genomen worden als er al ongevallen zijn gebeurd. Het SPV2030 gaat in op een negental beleidsthema’s met ambities om de belangrijkste risico’s voor verkeersveiligheid aan te pakken. Het doel van het SPV is: naar nul verkeersslachtoffers via een risico-gestuurde aanpak. Hiertoe moeten overheden onder meer risico locaties aanpakken.

STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE “HAARLEM GROEN EN BEREIKBAAR

Op 7 november 2017 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan de Structuurvisie openbare ruimte “Haarlem groen en bereikbaar”. In deze visie wordt gesproken over Haarlem als een stad met ruimte voor kinderen, groen en waar mensen zich lopend en fietsend voortbewegen. De ambitie van de gemeente voor Haarlem is: “een stad waar ruimte is om met elkaar te kunnen wonen, leven en verblijven.” Daarbij wordt gesteld dat de voetganger op een staat en de fietser op twee. De huidige inrichting van het OV is hier niet mee in lijn. Nu wordt vooral ruimte gegeven aan zware grote bussen die met te hoge snelheid door het centrum rijden. De gemeente moet doorpakken met de visie en overgaan tot actie.