Het probleem2018-07-15T17:05:07+00:00

HET BEGIN.

Sinds begin december 2017 rijden de nieuwe dubbeldekker- en harmonicabussen van Connexxion in een drastisch hogere busfrequentie dwars het centrum van Haarlem. De nieuwe bussen moeten ook met een hoger dan toegestane snelheid door Haarlem rijden om de verloren tijd op de A9 in te halen. Het resultaat hiervan is een nog verdere overschrijding van de geluidsnormen, zware trillingen en verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze dieselmastodonten rijden buiten de spits vaak volledig leeg door de stad. Bewoners en wijkraden maken zich dan ook ernstig zorgen over het afnemen van de leefbaarheid in het centrum. Slechte luchtkwaliteit zorgt naar schatting voor zo’n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen in Nederland per jaar.

Uit onderzoek van CE Delft (maart, 2018), in opdracht van onder andere Milieudefensie en Rover, blijkt ook dat Haarlem vrijwel de slechtste gemeente is op het gebied van schoon OV en geluidsoverlast.

Bewoners en wijkraden maken zich dan ook ernstig zorgen over het afnemen van de leefbaarheid in het centrum. Het Actieplatform Bus-kruit is niet tegen openbaar vervoer, maar wel tegen de huidige invulling daarvan die schadelijk is voor Haarlemmers.
Bij de aanbesteding van de vervoerconcessies is geen rekening gehouden met de belangen en gezondheid van de bewoners. In veel steden worden dubbeldeks bussen, harmonicabussen en touringcars vanwege de verslechterende luchtkwaliteit geweerd, maar in Haarlem worden ze juist geïntroduceerd. De dubbeldekkers werden geïntroduceerd als het neusje van de zalm, maar een zalm zwemt met souplesse door de rivier. Dit zijn eerder zware en logge mastodonten die zich met grote moeite door onze woonstraten persen. Ze zorgen voor verkeersonveiligheid, trillingen en geluidsoverlast in de woningen. Bewoners maken zich dan ook grote zorgen.

Bussen passen niet meer op de halte en passagiers van de dubbeldekkers kijken bij bewoners naar binnen

DE GEVOLGEN.

Teken de petitie

LUCHTKWALITEIT

In 2017 zijn, voor de introductie van de nieuwe zwaardere bussen, alarmerend hoge waarden stikstofdioxide gemeten die de Europese grenswaarde overstegen. Dit terwijl door Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad aangegeven wordt dat deze Europese grenswaarde te hoog ligt.

GELUIDSOVERLAST

De nieuwe bussen hebben vele malen zwaardere motoren die zorgen voor grote geluidsoverlast met name bij het optrekken en afremmen. Dit laatste moet regelmatig in het centrum gebeuren vanwege de smalle straten en vele bochten.

TRILLINGEN

De nieuwe zwaardere bussen zorgen voor schade aan vele van de omliggende vaak monumentale panden (scheurvorming veroorzaakt door toenemend verkeer in de afgelopen jaren). Voorts zorgen deze trillingen in combinatie met de geluidsoverlast voor gezondheidsklachten.

ONTWIKKELINGEN GAAN IN TEGEN GEMAAKTE AFSPRAKEN.

ZERO EMISSIE OV

Nieuwe bussen rijden vanaf 2025 op elektriciteit of waterstof. Dat staat in de overeenkomst ‘Zero emissie OV’ die april 2016 is getekend door de verschillende overheden. OV Magazine
Vastgelegd is dat de overheid bij het uitschrijven van de aanbesteding eisen dat alle bussen uitstootvrij moeten zijn. Daarnaast moet de energie voor de bussen uiterlijk 2025 volledig duurzaam worden opgewekt door zonnepanelen of windmolens uit de regio.

STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE “HAARLEM GROEN EN BEREIKBAAR

Op 7 november 2017 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan de Structuurvisie openbare ruimte “Haarlem groen en bereikbaar”. In deze visie wordt gesproken over Haarlem als een stad met ruimte voor kinderen, groen en waar mensen zich lopend en fietsend voortbewegen. Dit past niet bij hoe nu in Centrum vooral ruimte wordt gegeven aan zware en vervuilende bussen. De gemeente moet doorpakken met de visie en overgaan tot actie. De inrichting van bijvoorbeeld OV Knooppunt Buitenrust en een herverdeling van de busroutes zou een ferme stap in de goede richting zijn om de druk op het centrum van Haarlem te verminderen. Niet alle bussen hoeven tot aan het station door te rijden.

Teken de petitie